Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Projekts Nr. 9.3.1.1/18/I/006 "Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "Cēsis""

Projekta mērķis ir izveidot un attīstīt sociālos pakalpojumus Cēsu novadā, izveidojot pakalpojumu sistēmu, kas sniedz personai, kurai ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, nepieciešamo atbalstu, lai tā spētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē, un kas vērsta uz neatkarīgas dzīves veicināšanu un sabiedrības radīto šķēršļu mazināšanu cilvēku ar invaliditāti pašnoteikšanās, līdzdalības un iekļaušanās iespējām.

Projekta ietvaros Cēsu novadā tiks attīstīta infrastruktūra sabiedrībā balstītu pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (turpmāk - bērniem ar FT) un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk - personām ar GRT), veidojot sešus pakalpojumus:
1. Grupu dzīvokļa pakalpojums personām ar GRT;
2. Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar GRT;
3. Specializētās darbnīcas pakalpojums personām ar GRT;
4. Dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem ar FT;
5. Sociālās rehabilitācijas un atbalsta centra pakalpojums bērniem ar FT un viņu likumiskiem pārstāvjiemvai audžuģimenēm;
6. Atelpas brīža pakalpojums.

Projekta rezultātā tiks:
1. Uzcelts Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs, Rīgas ielā 90, Cēsīs, kas ietvers dienas aprūpes centra pakalpojumu bērniem ar FT (10 vietas), sociālās rehabilitācijas un atbalsta centra pakalpojumu bērniem ar FT un viņu likumiskajiem pārstāvjiem, atelpas brīža pakalpojumu (5 vietas), dienas aprūpes centra pakalpojumu personām ar GRT (28 vietas) un specializēto darbnīcu pakalpojumu personām ar GRT (28 vietas).
2. Izveidots grupu dzīvokļa pakalpojums Caunas ielā 8, Cēsīs (16 vietas);

Projektu paredzēts ieviest 27 mēnešu laikā – līdz 2021.gada 2.oktobrim. Kopējās projekta izmaksas - 1 593 152,02 EUR, projekta kopējās attiecināmās izmaksas paredzētas 1 593 152,02 EUR apjomā, no kurām 901 606,05 EUR ERAF finansējums.