Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

ESF projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" Nr.9.2.1.1/15/I/001 pilotprojekts "Metodikas "Sociālais darbs kopienā" izstrāde"

Sociālais darbs kopienā ir  viena no sociālā darba formām, kuras būtība ir palīdzēt kopienas (ciema, pilsētas apkaimes, mazpilsētas, lauku apvidus) locekļiem sasniegt augstāku labklājības līmeni, paaugstināt pašorganizēšanās prasmes, kā arī uzņemties atbildību pašiem par savu rīcību un apkārtējo vidi, līdz ar to mazinot tādus kopienas sociālajā vidē pastāvošus apstākļus, kas rada pamatu sociālajām problēmām kopienas līmenī.  

Sociālais darbs kopienā  veicina: 

  1. kopienas spēju sadarboties un pašorganizēties,  
  2.  dažādu līmeņu sadarbības tīklu veidošanu, 
  3. kopienā pastāvošo resursu mērķtiecīgu pielietošanu, 
  4.  līdzdarbošanos kopienas kopējo problēmu risināšanā, 
  5.  to kopienas iedzīvotāju grupu, kuriem ir ierobežotas iespējas paust savu viedokli, interešu kopīgu pārstāvēšanu. 

Projekta īstenošanas periods: 2022.gada 1.septembris - 2023. gada 31.maijs

Publicitāte:
Cēsu novads Sociālais dienests iesaistās jaunā pilotprojektā "Sociālais darbs kopienā" (31.08.2022.)
Sociālā dienesta speciālisti gūst pieredzi Austrijā un Slovēnijā (28.02.2023.)