Pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotai personai

Pašvaldības pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību nosaka Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr.16 „Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem” (7.punkts).

Pabalstu var saņemt persona, kuras deklarētā dzīvesvieta pirms brīvības atņemšanas bijusi Cēsu novadā. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 25,00 euro.

Lai saņemtu pabalstu personai Sociālajā dienestā (Bērzaines ielā 18, 2.stāvā 6. vai 7.kab.) jāiesniedz:

Dokumenti


Sociālā dienesta apmeklētāju pieņemšanas laiki.

Vairāk informācijas zvanot uz tālruni:  64127892, 64127745