Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (mājsaimniecības) statusa piešķiršana

Mājsaimniecība atzīstama par trūcīgu, ja tās ienākumi nepārsniedz 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 euro pārējām personām mājsaimniecībā (trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis).
 
Mājsaimniecība atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi nepārsniedz 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229 euro pārējām personām mājsaimniecībā (maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis). 
 
Mājsaimniecības ienākumus un materiālo stāvokli izvērtē atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam un 2020.gada 17.decembra MK noteikumiem Nr. 809 Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”
 
Lai varētu izvērtēt, vai ģimenes ienākumi atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, Cēsu Sociālajā dienestā (Cēsīs, Bērzaines ielā 18, 2.stāvā, 6.vai 7.kab.) jāiesniedz:
 • iesniegums, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;
 • jāuzrāda personu apliecinoša dokuments (tikai jāuzrāda dokumenta orģināls);
 • darba devēja izziņa par darba samaksu vai izziņa par ienākumiem no saimnieciskā darbības par pilniem pēdējiem trim -kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju vai saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
 • visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskati par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;
 • dokumenti, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus vai saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu.
 • citi dokumenti, ja tas nepieciešamas lēmuma pieņemšanā

Dokumenti

Sociālās garantijas Trūcīgām ģimenēm  Sociālās garantijas Maznodrošinātām ģimenēm
 • Pabalstu garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai
 • Brīvpusdienas skolēniem (mācību periodā)
 • Vecāku maksas atlaides pirmskolas izglītības iestādēs
 • Pabalsts mācību piederumu iegādei (uzsākot jaunu mācību gadu)
 • Pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai
 • Mājokļa  pabalsts
 • Zupas virtuve
 • Pārtikas pakas
 • Humānā palīdzība
 • Atvieglojumi nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
 • Brīvpusdienas skolēniem (mācību periodā)
 • Vecāku maksas atlaides pirmskolas izglītības iestādēs
 • Pabalsts mācību piederumu iegādei (uzsākot jaunu mācību gadu)
 • Pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai
 • Dzīvokļa pabalsts
 • Pabalsts pirts apmeklējumam
 • Zupas virtuve
 • Pārtikas pakas
 • Humānā palīdzība
 • Atvieglojumi nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem


Sociālā dienesta apmeklētāju pieņemšanas laiki

Vairāk informācijas zvanot uz tālruni: 64 122 908, 64 127 745