Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (mājsaimniecības) statusa piešķiršana

Ģimene (mājsaimniecība) atzīstama par trūcīgu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro mēnesī.

Ģimene (mājsaimniecība) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 297,00 euro mēnesī.

Lai varētu izvērtēt, vai ģimenes ienākumi atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam, Cēsu Sociālajā dienestā (Cēsīs, Bērzaines ielā 18, 2.stāvā, 6.vai 7.kab.) jāiesniedz:
 • personu apliecinoša dokuments (tikai jāuzrāda dokumenta orģināls);
 • darba algas izziņa vai izziņa par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pēdējiem trīs mēnešiem;
 • visu mājsaimniecības locekļu atvērto kontu (bankas vai Latvijas pasta) pārskati par pēdējiem trīs mēnešiem.

Izvērtējot ģimenes (mājsaimniecības) ienākumus un materiālo stāvokli tās atzīšanai par trūcīgu pēc MK noteikumiem Nr.299 Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” par īpašumu un naudas līdzekļu uzkrājumu nav uzskatāmi:
 • nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un pārējās personas, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju;
 • zemes īpašums, kas kopā ar šo noteikumu 19.1. apakšpunktā minētā nekustamā īpašuma sastāvā esošo zemi nepārsniedz 5 ha ģimenei (personai), kā arī šim nekustamajam īpašumam funkcionāli piederīgas saimniecības ēkas (piemēram, garāža, kūts, klēts, šķūnis, pagrabs, pirts, dārza māja) vai ne vairāk kā divas saimniecības ēkas uz nomātas zemes;
 • bērna nekustamais īpašums un naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs, ja nav bāriņtiesas atļaujas ar tiem rīkoties;
 • dzīvokļa vai mājas iekārta, apģērbs, sadzīves priekšmeti, bērnu piederumi, kā arī cita manta un priekšmeti, kas pieder iesniedzējam un pārējām personām, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju, un uz kuru nevar vērst piedziņu pēc izpildu dokumentiem saskaņā ar Civilprocesa likuma 1.pielikumu, izņemot minētā pielikuma 3.punktā norādītos naudas līdzekļus;
 • kustamā manta – mehāniskie transportlīdzekļi – ne vairāk kā viena vienība ģimenei (personai);
 • kapitāla daļas, ja maksātnespējas procesa dēļ vai atbilstoši citu kompetentu institūciju nolēmumam īpašniekam nav iespēju gūt ienākumus no šā īpašuma vai rīkoties ar to vai ja 12 mēnešu periodā nav gūti ienākumi saimnieciskās darbības apturēšanas dēļ;
 • skaidras naudas līdzekļu uzkrājums un naudas līdzekļu uzkrājums vai atlikums kredītiestādē vai pasta norēķinu sistēmā, kas veidojies no ienākumiem vai kontā saņemtajiem maksājumiem (tai skaitā atgūtais parāds, citas personas sniegtais materiālais atbalsts konkrētam mērķim), kas pārskata perioda beigās nepārsniedz 128,06 euro ģimenei (personai).

Papildus MK noteikumiem par īpašumu Cēsu novadā netiek uzskatīts (Saistošie noteikumi Nr.14 "Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Cēsu novadā)":
 • viens automobilis (ne jaunāks par 10 gadiem) , ja ģimenē ir vismaz divas darbaspējīgas personas un tās ir darba tiesiskajās attiecībās;
 • viens transportlīdzeklis – motocikls vai motorollers, vai mopēds, vai viena automobiļa piekabe;
 • viens velosipēds katram ģimenes loceklim.

Dokumenti

Sociālās garantijas Trūcīgām ģimenēm  Sociālās garantijas Maznodrošinātām ģimenēm
 • Pabalstu garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai
 • Brīvpusdienas skolēniem (mācību periodā)
 • Vecāku maksas atlaides pirmskolas izglītības iestādēs
 • Pabalsts mācību piederumu iegādei (uzsākot jaunu mācību gadu)
 • Pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai
 • Dzīvokļa pabalsts
 • Pabalsts pirts apmeklējumam
 • Zupas virtuve
 • Pārtikas pakas
 • Humānā palīdzība
 • Atvieglojumi nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
 • Brīvpusdienas skolēniem (mācību periodā)
 • Vecāku maksas atlaides pirmskolas izglītības iestādēs
 • Pabalsts mācību piederumu iegādei (uzsākot jaunu mācību gadu)
 • Pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai
 • Dzīvokļa pabalsts
 • Pabalsts pirts apmeklējumam
 • Zupas virtuve
 • Pārtikas pakas
 • Humānā palīdzība
 • Atvieglojumi nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem


Sociālā dienesta apmeklētāju pieņemšanas laiki

Vairāk informācijas zvanot uz tālruni:  64127892, 64127745