Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (mājsaimniecības) statusa piešķiršana

Ģimene (mājsaimniecība) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi nepārsniedz 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229 euro pārējām personām mājsaimniecībā.
Lai varētu izvērtēt, vai ģimenes ienākumi atbilst trūcīgas ģimenes statusam, Cēsu Sociālajā dienestā (Cēsīs, Bērzaines ielā 18, 2.stāvā, 6.vai 7.kab.) jāiesniedz:
 • personu apliecinoša dokuments (tikai jāuzrāda dokumenta orģināls);
 • iesniegums, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;
 • darba devēja izziņa par darba samaksu vai izziņa par ienākumiem no saimnieciskā darbības par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju vai saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
 • visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskati par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;
 • citi dokumenti, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus vai saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu.
Ģimenes (mājsaimniecības) ienākumus un materiālo stāvokli izvērtē atbilstoši 2020.gada 17.decembra MK noeteikumiem Nr. 809 Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”.

Dokumenti

Sociālās garantijas Trūcīgām ģimenēm  Sociālās garantijas Maznodrošinātām ģimenēm
 • Pabalstu garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai
 • Brīvpusdienas skolēniem (mācību periodā)
 • Vecāku maksas atlaides pirmskolas izglītības iestādēs
 • Pabalsts mācību piederumu iegādei (uzsākot jaunu mācību gadu)
 • Pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai
 • Dzīvokļa pabalsts
 • Pabalsts pirts apmeklējumam
 • Zupas virtuve
 • Pārtikas pakas
 • Humānā palīdzība
 • Atvieglojumi nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
 • Brīvpusdienas skolēniem (mācību periodā)
 • Vecāku maksas atlaides pirmskolas izglītības iestādēs
 • Pabalsts mācību piederumu iegādei (uzsākot jaunu mācību gadu)
 • Pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai
 • Dzīvokļa pabalsts
 • Pabalsts pirts apmeklējumam
 • Zupas virtuve
 • Pārtikas pakas
 • Humānā palīdzība
 • Atvieglojumi nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem


Sociālā dienesta apmeklētāju pieņemšanas laiki

Vairāk informācijas zvanot uz tālruni: 64 122 908, 64127745