Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pabalsts pirts apmeklējumam

Pabalstu pirts apmeklējumam iespējams saņemt:
  • trūcīgām ģimenēm (personām);
  • maznodrošinātām ģimenēm (personām);
  • nestrādājošiem pensionāriem.

Pabalsts pirts apmeklējumam ir pirts biļetes cenas atlaide:
  • trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm (personām) un nestrādājošiem pensionāriem – 5,00 euro vienam klientam;
  • trūcīgu un maznodrošinātu ģimeņu bērniem - 6,00 euro.

Lai apliecinātu tiesības saņemt pirts biļetes cenas atlaidi, klients pirts pakalpojuma sniedzējam, ar kuru Sociālajam dienestam ir noslēgt līgums par pirts pakalpojuma sniegšanu, uzrāda izsniegtu dokumentu par klienta atbilstību pirts pabalsta saņemšanai.

Pabalsts pirts apmeklējumam ir netiešs un tas tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam, ar kuru Sociālajam dienestam ir noslēgts līgums par pirts pakalpojuma sniegšanu. Atbalstu piešķir pamatojoties uz 08.10.2015. Cēsu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 15 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā".

Lai saņemtu pabalstu jādodas uz Sociālo dienestu apmeklētāju pieņemšanas laikos.