Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotai personai

Pašvaldības pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību nosaka Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr.16 „Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem” (7.punkts).

Pabalstu var saņemt persona, kuras deklarētā dzīvesvieta pirms brīvības atņemšanas bijusi Cēsu novadā. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 25,00 euro.

Lai saņemtu pabalstu personai Sociālajā dienestā (Bērzaines ielā 18, 2.stāvā 6. vai 7.kab.) jāiesniedz:
  • iesniegums;
  • ieslodzījuma vietu pārvaldes izdota izziņa par atbrīvošanu vai tiesas spriedums par atbrīvošanu;
  • dokuments, kas apliecina dzīvokļa lietošanas,  īpašuma un/ vai īres tiesības,  ja to pieprasa sociālais darbinieks.

Dokumenti


Sociālā dienesta apmeklētāju pieņemšanas laiki.

Vairāk informācijas zvanot uz tālruni: 64122908, 64127745