Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Atbalsts bērniem bāreņiem

  • Naudas līdzekļu izmaksa patstāvīgas dzīves uzsākšanai  218,00 euro un personai ar invaliditāti kopš bērnības 327,00 euro. Izmaksā pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, par kuru ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Cēsu novada bāriņtiesa un kura deklarētā dzīvesvieta pirms bāriņtiesas lēmuma pieņemšanas ir bijusi Cēsu novada teritorijā.
  • Vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 820,05 euro.
  • Pabalstu ikmēneša izdevumiem  ir 109,00 euro un personai ar invaliditāti kopš bērnības 163,00 euro.
  • Mājokļa pabalsts bez vecāku gādības palikušam bērnam.
  • Brīvpusdienas līdz 24 gadu vecumam, ja  bez pārtraukuma turpina mācības vispārējās izglītības iestādē.
  • Pabalstu mācību piederumu iegādei, uzsākot jaunu mācību gadu  15,00 euro apmērā (dāvanu kartes veidā).
  • Palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
  • Uztura naudu 25,00 euro apmērā, ja sekmīgi un bez pārtraukuma turpina mācības augstākās izglītības iestādē dienas nodaļā.
  • Sociālā dienesta sociālo darbinieku konsultācijas, atbalstu, un psihologa palīdzību.


Atbalstu piešķir pamatojoties uz 08.10.2015. Cēsu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 17 "Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un palikušiem bērniem".

Lai saņemtu atbalstu jādodas uz Sociālo dienestu apmeklētāju pieņemšanas laikos. Pabalstam var pieteikties arī epakalpojumi.cesis.lv.

Vairāk informācijas zvanot uz tālruni: 64122908, 64127745