Pasākumu kalendārs
<< Aprīlis 2014 >>
POTCPSSv.
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Eiro kalkulators
Ls:
€:
A  A  A
Lapas karte


Visbiežāk apmeklēju www.cesis.lv mājas lapu, lai
 Skatīt atbildes
Uzņēmējiem » Atbalsta programmas » ES struktūrfondu atbalsts » Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programmaAktivitāte "Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma"
Projektu
iesniegšanas termiņš
No 2012.gada 3. decembra līdz pieejamais finansējums būs izlietots, par ko tiks publicēts paziņojums par projektu iesniegumu pieņemšanas pārtraukšanu.
Projektu iesniegumu iesniegšana un savstarpējā salīdzināšana notiek viena kalendāra mēneša ietvaros.
Lēmumu LIAA pieņem triju mēnešu laikā pēc tā kalendāra mēneša beigām, kurā ir iesniegts projekta iesniegums.
Programmas mērķis Veicināt mikro (sīko), mazo un vidējo komersantu inovāciju, jaunu produktu vai tehnoloģiju attīstību, tehnoloģiju pārnesi un konkurētspējas stiprināšanu.
Kas ir jauns produkts
vai tehnoloģija?
Jauns produkts šajā programmā ir preces un pakalpojumi, kuri ir pilnīgi jauni vai kuriem ir uzlabotas to funkcionālās īpašības un paredzamais lietošanas veids, un kuri ir jauni projekta iesniedzēja mērķa tirgū.


Jauna tehnoloģija šajā programmā ir tādas izmaiņas tehnoloģijā, iekārtās un programmatūrā, kas uzlabo ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesu vai metodes.

Par jaunu produktu programmatūras jomā uzskata:
 • pētniecību un attīstību, lai izstrādātu jaunas teorētiskās datorzinātnes teorēmas un algoritmus;
 • informācijas tehnoloģiju izstrādi operētājsistēmu, programmēšanas valodu, datu vadības, komunikāciju programmatūras un programmatūras izstrādes rīku līmenī
 • interneta tehnoloģijas izstrādi;
 • programmatūras projektēšanas, izstrādes, izvēršanas vai uzturēšanas metožu pētniecību;
 • programmatūras izstrādi, kas uzlabo informācijas ieguves, pārraides, glabāšanas, ieguves no datu glabāšanas sistēmām, izmantošanas un attēlošanas vispārējās metodes;
 • eksperimentālas izstrādnes, lai iegūtu trūkstošās tehnoloģiskās zināšanas, kas nepieciešamas programmatūru vai sistēmu izstrādei;
 • programmatūras rīku vai tehnoloģiju pētniecību un attīstību specializētās datorzinātnes jomās (attēlu apstrāde, ģeogrāfisko datu attēlojums, teksta atpazīšana, mākslīgais intelekts un citi).
Finansējuma saņēmējs Latvijā reģistrēti mikro (sīkie), mazie vai vidējie komersanti.


Mikro (sīko), mazo un vidējo komersantu (MVK) kategorijā ietilpst komersanti, kuriem ir mazāk nekā 250 darbinieku un kuru gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus EUR, un/vai gada bilance kopumā nepārsniedz 43 miljonus EUR. Izvērtējot komersanta atbilstību MVK statusam, jāņem vērā arī partnerkomersanti un saistītie komersanti.
Finansējums
 • Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 2 000 000 LVL;
 • Finansējuma apjoms vienam finansējuma saņēmējam ir 10 000 LVL;
 • Atbalsts tiek sniegts saskaņā ar de minimis nosacījumiem;
 • Maksimāli pieļaujamā finansējuma intensitāte ir 60 %.

Projekta iesniedzējs var iesniegt neierobežotu projektu iesniegumu skaitu, kopā nepārsniedzot 10 000 LVL. Katru nākamo projekta iesniegumu var iesniegt pēc tam, kad ir pabeigts iepriekšējais apstiprinātais projekts vai pieņemts lēmums par iepriekšējā projekta iesnieguma noraidīšanu.
Atbalstāmās darbības/izmaksas
Atbalstāmās darbības:
 • rūpnieciskie pētījumi, kas nepieciešami jaunu produktu vai tehnoloģijas izstrādei;
 • eksperimentāla izstrāde, tajā skaitā prototipu izgatavošana;
 • produkta rūpnieciskā dizaina izstrāde;
 • rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana šādiem īpašuma tiesību objektiem:
  • izgudrojums;
  • dizainparaugs;
  • pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija;
 • jauna produkta vai tehnoloģijas sertificēšanas pakalpojumi.

Atbalstāmas ir ārējo pakalpojumu izmaksas par atbalstāmajām darbībām, ja tās īsteno šādi pakalpojumu sniedzēji:
 • Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas augstskolas, kas ir atvasinātas publiskas personas, šo augstskolu aģentūras un augstskolu struktūrvienības, kā arī zinātniskie institūti, kas ir atvasinātas publiskas personas;
 • Patentpilnvaroto reģistrā reģistrēti patentpilnvarotie (tikai rūpniecisko īpašumtiesību nostiprināšanai);
 • Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditētas institūcijas:
  • produktu sertificēšanas institūcijas;
  • testēšanas un kalibrēšanas laboratorijas;
  • testēšanas laboratorijas;
  • kalibrēšanas laboratorijas.
Svarīga informācija
 • projekta iesniedzējs nav grūtībās nonācis komersants;
 • gatavojot projektu, aicinām pievērst uzmanību „Jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādes biznesa un attīstības plānam”. Tam ir jābūt pārdomātam, pamatotam un sagatavotam atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajām prasībām. Projekti, kuru Jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādes biznesa un attīstības plāni būs nekvalitatīvi sagatavoti, tiks noraidīti. Vēršam uzmanību, ka, novēršot noraidījumā minētas nepilnības, projekta iesniegumu var atkārtoti iesniegt jau nākamajā mēnesī;
 • šajā programmā saņemto atbalstu nedrīkst apvienot ar citu Eiropas Savienības struktūrfondu vai citu Kopienas finanšu instrumentu atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu par vienām un tām pašām izmaksām;
 • projekta izmaksas ir attiecināmas no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas;
 • projekta maksimālais īstenošanas laiks ir 1 gads no līguma noslēgšanas brīža ar LIAA;
 • attiecināmajās izmaksās iekļauj tikai to darbību izmaksas, par kurām projekta noslēguma pārskata iesniegšanas dienā ir pilnībā samaksāts un kuru rezultāti (auditējamās vērtības) būs finansējuma saņēmēja īpašumā.
Nosacījumi, lai projekta iesniedzējs pretendētu
uz finansējumu
 • jaunajam produktam vai tehnoloģijai ir pamatots pieprasījums un identificētas priekšrocības, kas spēj paaugstināt komersanta konkurētspēju un produktivitāti;
 • ir izstrādāts jaunu produktu vai tehnoloģiju biznesa un attīstības plāns no jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādes līdz ieviešanai ražošanā ne mazāk kā vienam gadam;
 • ir pieejami resursi (finanšu, ražošanas infrastruktūra) vai skaidri definēta un pamatota stratēģija vai rīcības plāns nepieciešamo resursu piesaistei, lai pēc projekta īstenošanas jaunu produktu vai tehnoloģiju ieviestu ražošanā Latvijā;
 • projekts tiks īstenots atbalstāmajās nozarēs un projekta ietvaros tiks veiktas atbalstāmās darbības.
Neatbalstāmās nozares
 • lauksaimniecības produktu ražošanas (ierobežojums attiecas uz Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minēto lauksaimniecības produktu primāro ražošanu);
 • zivsaimniecības un akvakultūras;
 • ogļu rūpniecības;
 • alkoholisko dzērienu ražošanas;
 • tabakas izstrādājumu ražošanas;
 • tirdzniecības;
 • finanšu starpniecības;
 • komercpakalpojumu;
 • azartspēļu;
 • autotransporta nozare (nevar sniegt de minimis atbalstu kravas autotransporta līdzekļu iegādei uzņēmumiem, kuri veic komercpārvadājumus ar autotransportu).

Ja nozare, kurā darbojas projekta iesniedzējs, nav atbalstāma, bet projekta iesniedzējs pretendē uz projekta īstenošanu atbalstāmajā nozarē, projekta iesniedzējs skaidri nodala atbalstāmās nozares projekta īstenošanas finanšu plūsmas no citu projekta iesniedzēja darbības nozaru finanšu plūsmām projekta īstenošanas laikā un trīs gadus pēc projekta īstenošanas beigām.
Iesniedzamie dokumenti
 • projekta iesnieguma veidlapa (MK noteikumu Nr.790 2. pielikums);
 • jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādes biznesa un attīstības plāns (MK noteikumu Nr.790 3. pielikums);
 • papildus iesniedzamie dokumenti:
  • uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu;
  • dokumenti, kas apliecina projekta iesniedzēja rīcībā esošās jaunā produkta vai tehnoloģijas rūpnieciskā īpašuma tiesības (ja attiecināms);
  • deklarācija par atbilstību mikro (sīkā), mazā vai vidējā komersanta kategorijai;
  • ja projekta iesniedzējam nav noslēgts finanšu gads, tad jāiesniedz operatīvais finanšu pārskats;
  • papildus var iesniegt citus dokumentus, kuri pamato projekta iesnieguma atbilstību vērtēšanas kritērijiem.
Programmu regulējošie Ministru kabineta noteikumi Ministru kabineta 2011. gada 11. oktobra noteikumi Nr. 790 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.2.2.4. apakšaktivitāti „Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma”” (MK noteikumi Nr.790).
Kur var saņemt informāciju? Pērses ielā 2 (1.stāvā), Rīgā
Tālrunis: 67039499
E-pasts: jautajumi@liaa.gov.lv
www.liaa.gov.lv sadaļā ES fondi saite http://www.liaa.gov.lv/lv/es-fondi/pienem/mikro-mazo-un-videjo-komersantu-jaunu-produktu-un-tehnologiju-attistibas-programma

Twitter:@LIAALatvija

 

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt