A  A  A
Lapas karte


Vai jau esi apmeklējis atjaunoto Cēsu pilsētas stadionu?
 Skatīt atbildes
Sociālais dienests » Sociālā palīdzība » Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā

» Sociālā palīdzība
» Garantētā minimālā ienākuma līmeņa (GMI) pabalsts
» Dzīvokļa pabalsts
» Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā
» Medicīnisko izdevumu apmaksa
» Apbedīšanas pabalsts
» Atbalsts audžuģimenēm
» Atbalsts bērniem bāreņiem
» Brīvpusdienas
» Vecāku maksas atlaides pirmsskolas izglītības iestādē
» Pabalsts mācību piederumu iegādei
» Bērna piedzimšanas pabalsts
» Pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotai personai
» Pabalsts pirts apmeklējumam
» Pabalsts 100 gadu jubilejāVIENREIZĒJAIS PABALSTS KRĪZES SITUĀCIJĀ

 
Vienreizēju pabalstu krīzes situācijā piešķir:

1. katastrofu gadījumā pamatvajadzību nodrošināšanai līdz 1000,00 euro vienai ģimenei (personai), ņemot vērā iepriekš neparedzēto apstākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja klientam nav tiesību saņemt citu valsts noteiktu pabalstu vai apdrošināšanas atlīdzību, vai tie ir nepietiekami minimālo izdevumu segšanai'.

2. ja ģimene (persona) nonākusi krīzes situācijā no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ un pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība - līdz 150,00 euro vienai ģimenei (personai).

Pabalstu piešķir, ja iesniegums un krīzes situācijas apliecinošs dokuments Cēsu novada pašvaldības aģentūrā "Sociālais dienests" saņemts ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc krīzes situācijas rašanās.


Printēt