A  A  A
Lapas karte


Vai Tu skaties Olimpiskās spēles?
 Skatīt atbildes
Sociālais dienests » Sociālā palīdzība » Pabalsts bārenim

Sociālās garantijas bārenim piešķir LR MK noteikumu Nr. 857 noteiktajā kārtībā un atbilstoši normatīvajiem aktiem un Cēsu novada domes saistošajiem noteikumiem bārenis var pretendēt uz zemāk minēto atbalsta saņemšanu:

Naudas līdzekļu izmaksa patstāvīgas dzīves uzsākšanai 128,06 euro (divu sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā). Izmaksā pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, par kuru ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Cēsu novada bāriņtiesa un kura deklarētā dzīvesvieta pirms bāriņtiesas lēmuma pieņemšanas ir bijusi Cēsu novada teritorijā;
  • Vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 249,71 euro;
  • Pabalstu ikmēneša izdevumiem 64,03 euro (sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā), izmaksā pēc pilngadības sasniegšanas, ja tiek turpinātas sekmīgi mācības;
  • Dzīvokļa pabalstu bez vecāku gādības palikušam bērnam;
  • Brīvpusdienas līdz 24 gadu vecumam, ja  bez pārtraukuma turpina mācības vispārējās izglītības iestādē;
  • Pabalstu mācību piederumu iegādei, uzsākot jaunu mācību gadu  15,00 euro apmērā (dāvanu kartes veidā);
  • Palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā;
  • Uztura naudu 25,00 euro apmērā, ja sekmīgi un bez pārtraukuma turpina mācības augstākās izglītības iestādē dienas nodaļā;
   • Pabalstu garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai, ja nav nekādu iztikas līdzekļu un nestrādā vai nemācās. Ja mācās vai ir citi ienākumi, tātad tas, līdz 24 gadu vecumam, tiek aprēķināts kā starpība starp GMI un bāreņa ienākumiem;
   • Sociālā dienesta sociālo darbinieku konsultācijas, atbalstu, un psihologa palīdzību.

Printēt