A  A  A
Lapas karte


Vai apmeklēsi apkaimes tikšanos savā apkaimē?
Jā:
(28%) - 20 balsu
Vēl neesmu izlēmis:
(21%) - 15 balsu
Nē:
(51%) - 37 balsu
Balsu skaits: 72
<< Iepriekšējais <<  
>> Nākamais >>
Sociālais dienests » Sadarbība ar NVO » Projektu konkurss » Projekta konkurss


Izsludina sociālās jomas projektu konkursu biedrībām un nodibinājumiem

Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” izsludina sociālās jomas projektu konkursu nevalstiskajām organizācijām līdzfinansējuma saņemšanai.

Projektu konkursa mērķis:
1. Iesaistīt nevalstisko sektoru inovatīvās aktivitātēs sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupu sociālās integrācijas veicināšanai.
2. Veicināt jaunu mazaizsargāto iedzīvotāju grupu iesaistīšanu savas labklājības līmeņa celšanā, un nodrošinot viņu iesaistes noturību.

Konkursā var piedalīties nevalstiskās organizācijas, nodibinājumi, biedrības (turpmāk – NVO), kuras darbojas Cēsu novadā. Projekta pieteicējs var būt viens vai pieteikties kopā ar partneriem. Vadošais pieteicējs projekta atbalstīšanas gadījumā slēdz līgumu par projekta īstenošanu un ir tiešais finansējuma saņēmējs

Viens projekta pieteicējs drīkst iesniegt tikai vienu pieteikumu. Partnerības gadījumā šis nosacījums attiecas uz vadošo pieteicēju.

Piešķirtā projekta līdzfinansējuma summa ir līdz EUR 700 (septiņi simti euro). Projekta pieteicējs nodrošina līdzfinansējumu projekta īstenošanai vismaz 15 % (piecpadsmit procentu) apmērā no projekta izmaksu kopējās summas.
            
Projektu pieteikumi jāiesniedz Aģentūrā, 8. kabinetā līdz 2018.gada 14.martam plkst. 12.00 vai pa pastu (Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, Cēsu novadā, LV – 4101; aploksnes pasta zīmoga datums nedrīkst būt vēlāks kā noteiktais projektu pieteikuma pieņemšanas termiņš).

Ar projektu konkursa nolikumu var iepazīties šeit

Projekta pieteicējam jāiesniedz:
pieteikuma veidlapa;
• projekta izmaksu tāme;
• pieteicēja reģistrācijas dokumenta kopija vai dokuments, kas apliecina struktūrvienības pilnvarojumu īstenot projektu;
• ja projekts tiek realizēts partnerībā, partnera parakstīta vēstule par partnerību;
• ja projekta pieteikumā ir norādīts, ka līdzās Aģentūras budžeta finansējumam ir paredzēts līdzfinansējums, kuru piešķīrusi cita organizācija, nevis projekta pieteicējs vai partneris, jāiesniedz vēstule ar minētā fakta apstiprinājumu.Printēt