A  A  A
Lapas karte


Vai esi lejupielādējis mobilo lietotni "Cēsis 8911"?
 Skatīt atbildes
Sociālais dienests » Sadarbība ar NVO » Projektu konkurss » 2016.gada konkurss

Projekta konkurss biedrībām un nodibinājumiem

Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” izsludina sociālās jomas projektu konkursu nevalstiskajām organizācijām līdzfinansējuma saņemšanai.

Projekta konkursa mērķis ir iesaistīt nevalstisko sektoru inovatīvās aktivitātēs sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās integrācijas veicināšanai ar mērķi veicināt un dažādot atbalstu sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupām. 

Konkursā var piedalīties nevalstiskās organizācijas, nodibinājumi, biedrības (turpmāk – NVO), kuras darbojas Cēsu novadā. Projekta pieteicējs var būt viens vai pieteikties kopā ar partneriem. Vadošais pieteicējs projekta atbalstīšanas gadījumā slēdz līgumu par projekta īstenošanu un ir tiešais finansējuma saņēmējs

Viens projekta pieteicējs drīkst iesniegt tikai vienu pieteikumu. Partnerības gadījumā šis nosacījums attiecas uz vadošo pieteicēju.

Aģentūra līdzfinansē līdz 700,00 EUR (septiņi simti euro, 00 euro centi) apmērā no kopējās projektu izmaksu summas. Projekta pieteicējs nodrošina līdzfinansējumu projekta īstenošanai vismaz 15 % (piecpadsmit procentu) apmērā no projekta izmaksu kopējās summas. Pašfinansējums var būt naudas izteiksmē un/vai projektā iesaistīto cilvēku brīvprātīgās darbības novērtējuma, projekta partneru, citu līdzfinansētāju, kas nav Cēsu pilsētas dome vai Aģentūra, mantas, telpu  un pakalpojuma ieguldījuma veidā.
            
Sociālās jomas projekta konkursa nolikums un projekta pieteikuma veidlapa pieejama Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” interneta vietnē www.cesis.lv/lv/socialais-dienests/sadarbiba-ar-nvo/projektu-konkurss.

Projektu pieteikumi jāiesniedz Aģentūrā, 8. kabinetā līdz 2016.gada 27.jūnijam pulksten 12:00.

Projekta pieteicējam jāiesniedz:
• pieteikuma veidlapa (pielikums Nr.1) aizpildīta latviešu valodā;
• projekta izmaksu tāme (pielikums Nr.2), iekļaujot tāmē normatīvajos aktos noteiktos nodokļus;
• pieteicēja reģistrācijas dokumenta kopija vai dokuments, kas apliecina struktūrvienības pilnvarojumu īstenot projektu;
• ja projekts tiek realizēts partnerībā, partnera parakstīta vēstule par partnerību;
• ja projekta pieteikumā ir norādīts, ka līdzās Aģentūras budžeta finansējumam ir paredzēts līdzfinansējums, kuru piešķīrusi cita organizācija, nevis projekta pieteicējs vai partneris, jāiesniedz vēstule ar minētā fakta apstiprinājumu.

Projekta konkursa nolikums 2016.gadam
Pielikums Nr.1 - Pieteikuma veidlapa
Pielikums Nr.2 - Tāme
Pielikums Nr.3 - Finanšu atskaite
Pielikums Nr.4 - Projekta saturiskā atskaite

Publicēts 2016.gada 14.jūnijā

Informāciju sagatavoja:
Anita Zimele
Cēsu novada pašvaldības aģentūra
„Sociālais dienests”
Projektu vadītāja – attīstības speciāliste


Printēt