A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Pašvaldība » Tiek atsavināti divi zemes gabali

Tiek atsavināti divi zemes gabali

Tiek nodots atsavināšanai - pārdodot izsolē
 
Cēsu novada pašvaldība atsavina pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu: Vaives iela 31A, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 004 0036, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 004 0027, platība 1565 m2, turpmāk – Izsoles objekts.
Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 8200.00 EUR (astoņi tūkstoši divi simti euro un 00 centi).  Izsoles solis –100.00 EUR (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma nauda 820.00 EUR (astoņi simti divdesmit euro un 00 centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV67UNLA0004000142344, ar norādi „Nodrošinājuma nauda Nekustamā īpašuma Vaives iela 31A, izsolei”

Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. 2019.gada 2. maijā plkst. 14:30.
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2019.gada 30. aprīlim plkst. 12:00  Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā.

Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā, tālr. 26104449, kā arī internetā www.cesis.lv.

Nekustamo īpašumu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciālistu, tālr. 20202201.
 
Izsoles noteikumi
 


Tiek nodots atsavināšanai - pārdodot izsolē
 
Cēsu novada pašvaldība atsavina pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu: Nākotnes iela 4-13, Rīdzene, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290 900 0097, kas sastāv no četristabu dzīvokļa Nr.13 ar kopējo platību 84 mun 8400/124170 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, un zemes (zemes kopplatība 2057 m2), turpmāk – Izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 5 000 EUR (pieci tūkstoši euro un 00 centi).
Izsoles solis –100.00 EUR (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 500.00  EUR (pieci simti euro un 00 centi) ieskaitāma Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV67UNLA0004000142344, ar norādi „Nodrošinājuma nauda Nekustamā īpašuma Nākotnes iela 4-13, Rīdzene, izsolei”.

Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, , Cēsu nov. 2019.gada 2. maijā  plkst. 15:00. 
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2019.gada 30. aprīlim plkst. 12:00 Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā.

Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā, tālr. 26104449, kā arī internetā www.cesis.lv.

Nekustamo īpašumu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciālistu, tālr. 20202201.
 
Izsoles noteikumi
 
 


Publicēšanas datums: 2019. gada 26. marts  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt