A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Pašvaldība » Sāk projektu pieņemšanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanai

Sāk projektu pieņemšanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanai

Cēsu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus, māju apsaimniekotājus iesniegt savus projektus mikrorajonu pagalmu labiekārtošanai, kas ļaus sakārtot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apkārtni un uzlabot iedzīvotāju apkārtējo dzīves vidi, transporta kustību, bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas un vides pieejamību, izmantojot pašvaldības līdzfinansējumu.

Projekta iesniegumus var iesniegt:
• personīgi iesniedz pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centrā (Bērzaines iela 5, Cēsīs) .
• nosūtot pa pastu uz Cēsu novada pašvaldības adresi Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.
• elektroniskā veidā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā noteiktajam, nosūtot uz šādu elektroniskā pasta adresi iac@cesis.lv. Visiem elektroniskā veidā iesniegtiem dokumentiem jābūt DOC, DOCX, XLS, PDF vai JPG formātā.

Saistošie noteikumi paredz līdzfinansējumu piešķirt šādām aktivitātēm:
1. brauktuves, ietves vai stāvlaukuma jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas piesaistītajā zemes gabalā – 60% (sešdesmit procenti) apmērā no brauktuves, ietves vai stāvlaukuma jaunbūves, pārbūves vai atjaunošanas izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 8500 (astoņi tūkstoši pieci simti eiro);
2. iekškvartālu apgaismojuma jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai – 70% (septiņdesmit procenti) apmērā no iekškvartālu apgaismojuma jaunbūves, pārbūves vai atjaunošanas izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 4000 (četri tūkstoši eiro);
3. citam daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtojumam (bērnu rotaļu laukuma, soliņu un atkritumu urnu, atkritumu konteineru laukumu, zālienu un apstādījumu, sporta laukumu, veļas žāvētavu, velosipēdu novietņu jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai) – 50% (piecdesmit procenti) apmērā no daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai piesaistītā zemesgabala jaunbūves, pārbūves vai atjaunošanas izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 3000 (trīs tūkstoši eiro);
4. brauktuves, ietves vai stāvlaukuma esošā seguma izlases remontam (remonts, kuru veic atsevišķiem brauktuvju, ietvju vai stāvlaukumu posmiem nolūkā likvidēt esošos defektus) – 70% (septiņdesmit procenti) apmērā no brauktuves, ietves vai stāvlaukuma esošā seguma izlases remonta izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 3000 (trīs tūkstoši eiro) ;
5. būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta izstrādei un autoruzraudzībai – 50% (piecdesmit procenti) apmērā no būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta izstrādes un autoruzraudzības izmaksām;
6. būvuzraudzības veikšanai – 50% (piecdesmit procenti) apmērā no būvuzraudzības veikšanas izmaksām.

Uz līdzfinansējumu var pretendēt, ja:
1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība ir vienāda vai lielāka par 450 kv.m (četri simti piecdesmit kvadrātmetru);
2. daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 35% (trīsdesmit pieci procenti) no kopējās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas platības. Norādītā procentuālais sadalījuma apjoms neattiecas uz neapdzīvojamām telpām, ja tās ir valsts, pašvaldības vai citas publiskas personas īpašumā;
3. daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā vienai personai pieder ne vairāk kā 25% (divdesmit pieci procenti) no tajā esošajiem dzīvokļu īpašumiem. Norādītā procentuālā sadalījuma apjoms neattiecas uz dzīvokļa īpašumiem, ja tie ir valsts, pašvaldības vai citas publiskas personas īpašumā.

Programmas īstenošanai patlaban 2016.gada pašvaldības budžetā paredzēti 20 000 EUR. Projekti tiks pieņemti no 2016. gada 22. maija līdz 2016. gada 30. novembrim programmas īstenošanas apstiprinātā budžeta ietvaros. Šī būs ilgtermiņa programma un turpmākā budžeta plānošana notiks atkarībā no māju īpašnieku un apsaimniekotāju aktivitātes izvērtējuma.

Zemesgabali tiks labiekārtoti pēc Būvvaldē iesniegtas un saskaņotas labiekārtojuma skices vai projekta. Šādā veidā paredzēts risināt automašīnu stāvvietu, operatīvā un komunālo pakalpojumu transporta kustības jautājumus iekšpagalmos, uzlabot vides pieejamību, pilnveidot bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas, risināt zemesgabalu apgaismojuma jautājums u.c.

Ar saistošajiem noteikumiem, iesniegumu veidlapām, informāciju par līdzfinansējuma palielināšanas iespējām par 10% var iepazīties Cēsu novada mājas lapā www.cesis.lv sadaļā Publiskie dokumenti - Saistošie noteikumi

Jautājumu un konsultāciju gadījumā rakstīt uz e-pastu inta.adamsone@cesis.lv vai zvanīt pa tālruni 64161818. Konsultācijas var saņemt arī klātienē, 309.kabinetā.

Publicēšanas datums: 2016. gada 20. maijs  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt