A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Pašvaldība » Projekta „Aktīvi BrīvPrātīgs” aktivitātes jauniešiem notiks arī 2016.gadā

Projekta „Aktīvi BrīvPrātīgs” aktivitātes jauniešiem notiks arī 2016.gadā

Jauniešu biedrība „Youth for City – City for Youth” no 2015.gada maija Cēsīs realizē projektu „Aktīvi BrīvPrātīgs” (Projekta Nr.: 2014.EEZ/PP/1/MIC/106/052). Projekta kopējais ilgums ir 12 mēneši. Projekta sadarbības partneris ir Cēsu Bērnu un jauniešu centrs.

Tiešā mērķa grupa ir bērni un jaunieši, īpaši sociālās atstumtības riskam pakļautās grupas. Projekta mērķis ir attīstīt brīvprātīgo darbu kā instrumentu sociālajai iekļaušanai, dzimumu līdztiesības veicināšanai un sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrēšanai sabiedrībā. Risināšanai izvirzītas 4 galvenās problēmas: zemais bērnu un jauniešu skaits, kuri darbojas organizācijās, jauniešu bezdarbs, kas rodas zināšanu trūkuma dēļ, nepietiekamais piedāvājums bērniem un jauniešiem lietderīga vasaras brīvlaika pavadīšanai, jauniešu zināšanu trūkums par reproduktīvo veselību.

Ir pagājis pus gads un paveikts jau daudz – esam izremontējuši telpas Rīgas ielā 23, kuras nodotas jauniešiem lietošanā, kā arī notikuši vairākas apmācības un pasākumi, kuros jaunieši savas jaunās zināšanas pārbaudījuši praksē. Ir notikušas apmācības jauniešiem par digitālajām metodēm un radošo domāšanu, kurās jaunieši smēlās iedvesmu un apguva jaunas zināšanas, kuras jau ir noderējušas, veicot brīvprātīgo darbu. Ir notikusi Sporta diena, kurā jaunieši sacentās gan spēkā, gan veiklībā, kā arī aktīvs Fleshmobs, kur jaunieši radošā veidā aicināja arī citus pievienoties. Vasarā aizvadītas divas nometnes bērniem un jauniešiem – viena ļoti sirsnīga nometne mazākiem bērniem, kas deva iespēju daudziem pirmo reizi redzēt jūru un piedzīvot daudz jauna, kā arī nometne jauniešiem, kuras laikā viņi piedalījās dažādās interešu izglītības programmās Cēsu Bērnu un jauniešu centrā, lai saprastu, kas katram ir saistošāks. Jauno grupu konkursā jaunās grupas rādījā savu veikumu, un viena labākā grupa pēc žūrijas vērtējuma un skatītāju simpātija ieguva iespēju uzstāties Jauniešu dienā, vakara koncertā. 1.septembris tika atzīmēts ar ievērojamu Jauniešu dienu, uz kuru ieradās rekordliels apmeklētāju skaits. Projekta laikā divreiz tikāmies ar skolu pārstāvjiem, lai viņiem pastāstītu, cik daudz labu iespēju sniedz projekts, ko viņi var piedāvāt saviem skolēniem. Oktobrī notika Jauniešu forums, kurā tika diskutēts par brīvprātīgo darbu. Forumā tika izvirzītas vairākas vērtīgas idejas, lai sekmētu brīvprātīgā darba attīstīšanu pilsētā. Jaunieši izgāja arī Vienaudžu izglītotāju apmācības, sekmīgi nokārtoja pārbaudījumus un tagad ir gatavi vadīt skolās nodarbības par seksuālo un reproduktīvo veselību. Decembrī jaunieši devās Iedvesmu kosmosā, kur smēlās iedvesmu no 4 radošām personībām. No septembra jaunieši piedalās Improvizācijas meistarklasēs, apgūstot dažādas prasmes, kuras palīdz, vecot brīvprātīgo darbu. Esam kopīgi kavējušies atmiņās un atskatījušīes uz paveikto, lai gūtu jaunus spēkus, apzinoties, ka viss, ko esam paveikuši, ir bijis vērtīgi un interesanti.

Daudz jau paveikts, bet lieli darbi vēl priekšā – Sniega diena, apmācības padagogiem par digitālajām metodēm un radošumu, noslēguma seminārs, lai atskatītos uz paveikto.

Joprojām aicinām ikvienu jaunieti pievienoties, lai padarītu savu un citu jauniešu dzīvi krāsaināku! Tiekamies trešdienās plkst.17.00 Rīgas ielā 23.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija un Latvijas valsts. Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 21241.70 EUR; Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 18161.65 EUR;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 955.88 EUR;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 2124.17 EUR.


Kontaktinformācija:
28858141
Iveta Jermolājeva
Projekta vadītāja


Informācija angļu valodā:

Project „Active Voluntary” (Project number: 2014.EEZ/PP/1/MIC/106/052)  is 12 month long project that started on May, 2015 and will take place in Cesis, Latvia. Partner is this project is Cesis Children and Youth centre. Project aim group are children and kids, especially from social risk families. Project aim is to develop voluntary work as instrument for social inclusion, gender equality and for children and youth from social risk families’ integration in society. There are 4 main problems that we are going to solve:
1. Low amount of children and kids that are in organizations
2. Unemployment that is a result of lack of knowledge, skills and experience
3. Insufficient supply for children and kids from social risk families for useful summer holidays
4. Lack of knowledge about sexual and reproductive health

Its been already 6 months since project has started and we have done so much. We have renovated a place for youth in Rigas street 23, have organize many activities where children and youth can get new knowledge and skills. There have been training for youth about digital methods and creative thinking in which they get inspiration and new knowledge which they have already used doing voluntary job. We have organized a Sports day where young people competed in dexterity and in strength. Our project volunteers organized a Fleshmob where in creative way they invited other youngsters to join a project. In summer there were 2 camps for children and youngsters. One heart-warming summer camp for kids where many kids were in sea for first time and get an opportunity to do many things for first time. One summer camp was for youngsters where they get an opportunity to take part in different interest education programs so they can find out which program fits best for them. In new bands contest an artist showed their talent and one best band and one band that was viewers sympathy get an opportunity to take part in Youth day in 1st of September where was many visitors. In project two times we presented our project to teachers and school representatives so they can tell their students about opportunities that they can get in project. In October in Youth forum we discussed about volunteering. We generated many ideas how we can develop volunteering in city. Youngsters took part in Peer education training; done examination and now they can organize lessons in schools about sexual and reproductive health. In December there was „Inspiration space” where 4 creative personalities share their experience and knowledge. Since September in Youth house we organize an Improvisation workshops where youngsters can develop many skills that are important doing voluntary work. Together we have looked back to what we have done so we can get new inspiration to keep doing this worthwhile work.

Many things have been done and many are ahead – a Snow day, training for teachers about digital methods and creative thinking and project closing seminar.

We invite everybody to join us at project planning to make our life more colourful! We meet in Wednesdays at 17:00 in Rigas street 23.

The project is financially supported by Iceland, Liechtenstein and Norway and Latvia. Total eligible costs (the Programme co-financing and co-financing of the beneficiary's self-financing): 21241.70 EUR; The project co-financing allocated to the program (EEA FI co-financing - 95%): 18161.65 EUR;
The project co-financing allocated to the program (state budget co-financing - 5%): 955.88 EUR;
Co-financing self-financing of the beneficiary: 2124.17 EUR.


Contacts:
28858141
Iveta Jermolājeva
Project manager
Publicēšanas datums: 2015. gada 30. decembris  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt