A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Pašvaldība » Pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles

Pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles

Tiek nodots atsavināšanai - pārdodot izsolē
 
Cēsu novada pašvaldība atsavina pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu: Ezera iela 6, Rīdzene, Vaives pagasts, Cēsu novads, kadastra numurs 4290 005 0079, kas sastāv no zemes gabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 4290 005 0079), kopplatība 1.17 ha, un ēkas (kadastra apzīmējums 4290 005 0079 001), turpmāk – Izsoles objekts.
Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena EUR 5 800 (pieci tūkstoši astoņi simti euro, 00 centi).
 
 Izsoles solis – EUR 100.00 (viens simts euro, 00 centi).
 
Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. EUR 580.00 (pieci simti astoņdesmit euro, 00 centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV67UNLA0004000142344, ar norādi „Nodrošinājuma nauda Nekustamā īpašuma Ezera iela 6, Rīdzene, izsolei”.
 
Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. 2019.gada 30.maijā plkst.14.00.
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2019.gada 
29.maijam plkst.12.00 Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā.
 
Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā, tālr. 26104449, kā arī internetā www.cesis.lv.
 
Nekustamo īpašumu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciālistu, mob.t. 20202201.
 
Izsoles noteikumi
 

Tiek nodots atsavināšanai - pārdodot izsolē
 
Cēsu novada pašvaldība atsavina pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu: Pētera iela 27, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 007 1406, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 007 1406, platība 6837 m2, turpmāk – Izsoles objekts.
 
Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 29 000.00 EUR (divdesmit  deviņi tūkstoši euro un 00 centi). 
 
Izsoles solis – 300.00 EUR (trīs simti euro un 00 centi).
 
Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i 2900.00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV67UNLA0004000142344, ar norādi „Nodrošinājuma nauda Nekustamā īpašuma Pētera iela 27, izsolei”.
 
Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. 2019.gada 30.maijā plkst.14.30.
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2019.gada 
29.maijam plkst.12.00 Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā.
 
Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā, tālr. 26104449, kā arī internetā www.cesis.lv.
 
Izsoles noteikumi

Publicēšanas datums: 2019. gada 26. aprīlis  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt