A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Pašvaldība » Pašvaldības nekustamā īpašuma izsole

Pašvaldības nekustamā īpašuma izsole

Cēsu novada pašvaldība atsavina pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus: „Lauku Ķekavas”, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290 006 0105, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala un mežaudzes, kadastra apzīmējums 4290 006 0089, platība 6.47 ha, un „Meža Ķekavas”, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290 006 0103, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4290 006 0056, platība 0.27 ha, turpmāk – Izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 12 250.00 EUR (divpadsmit tūkstoši divi simti piecdesmit euro un 00 centi).

Izsoles solis – 125.00 EUR (viens simts divdesmit pieci euro un 00 centi).

Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 1225.00  EUR (viens tūkstotis divi simti divdesmit pieci euro un 00 centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV67UNLA0004000142344, ar norādi „Nodrošinājuma nauda Nekustamo īpašumu izsolei”.

Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. 2019.gada 27.jūnijā plkst.14.00.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2019.gada 26 jūnijam plkst.12.00 Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā.

Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā, tālr. 26104449, kā arī internetā www.cesis.lv.
           
Izsoles noteikumi
 


Publicēšanas datums: 2019. gada 21. maijs  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt