A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Pašvaldība » Nomas tiesību izsole Piebalgas ielas 18 kafejnīcas telpām

Nomas tiesību izsole Piebalgas ielas 18 kafejnīcas telpām

Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisija 08.01.2019. ar lēmumu Nr.3 „Par telpu grupas (kafejnīca), kadastra apzīmējums 4201 009 0129 001 002, Piebalgas iela 18, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu nomā” (prot. Nr.2) nolēmusi ar 01.02.2019. nodot lietošanā par maksu (nomā), nomnieku noskaidrojot mutiskā izsolē, nomas objektu – telpu grupu, kadastra apzīmējums 4201 009 0129 001 002, Piebalgas iela 18, Cēsis, Cēsu nov., ar kopējo platību 187,3 m2 (saskaņā ar Telpu grupas plāna shēmu), turpmāk – Nomas objekts, ar mērķi – kafejnīcas darbības nodrošināšana, tajā skaitā, Cēsu pilsētas Sporta skolas darbības pilnvērtīga norise, ieskaitot iepriekš izsludināto pasākumu nodrošināšanu ar sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem.

Izsoles sākumcena tiek noteikta: 1.87 EUR/m2 (viens euro un 87 centi) mēnesī, bez PVN.
Izsoles solis tiek noteikts: EUR 0.05 (pieci centi).
Nomas tiesību ilgums: 1 (viens) gads.

Drošības nauda par Nomas objektu EUR 70.00 (septiņdesmit euro), kas jāieskaita Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000031048, AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr. LV51 UNLA 0004 0131 3083 5, ar norādi „Drošības nauda telpu grupas, kadastra apzīmējums. 4201 009 0129 001 002, Piebalgas iela 18 , Cēsis, Cēsu nov. nomas tiesību izsolei”. Drošības nauda uzskatāma par samaksātu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā.

Nomas tiesību izsole notiks 2019.gada 17.janvārī plkst.14.30, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, 1.stāva zālē.
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2019.gada 16.janvārim plkst.12.00, Cēsu novada pašvaldībā, Raunas ielā 4, Cēsīs, 104. kabinetā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā 104.kabinetā, tālr. 26104449, kā arī internetā www.cesis.lv
 
Informācijas lapa par Nomas objektu
 
Nomas objekts Telpu grupa nedzīvojamā ēkā
Adrese Piebalgas iela 18, Cēsis, Cēsu nov.
Kadastra apz. 4201 009 0129 001 002
Platība, m2 187,3
 
Nomas objekta izmantošana saskaņā ar Telpu grupas tehniskās inventarizācijas lietu
 
Tirdzniecības telpu grupa (Kafejnīca)
Kultūras piemineklis Nē 
Iznomāšamas termiņš 1 (viens) gadi
Nomas maksa (izsoles sākumcena), EUR/m2 mēnesī, bez PVN 1.87 (nosacītā nomas maksa)
Nepieciešamie kapitālieguldījumi Nav
Tiesības nodot apakšnomā Nav
Cita objektu raksturojoša informācija Telpu grupai nodrošināta atsevišķa ieeja no ielas

Pretendentu pieteikšanās laiks No publikācijas brīža līdz 2019.gada 16.janvārim plkst.12.00
Izsoles datums 2019.gada 17.janvāris
Izsoles laiks 14.30
Izsoles vieta Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, 1.stāvs, zāle
Izsoles solis EUR 0.05
Izsoles veids Mutiska izsole, pirmā izsole
Norises kārtība Saskaņā ar izsoles noteikumiem
Nomas objekta apskates vieta un laiks Pēc nepieciešamības, iepriekš saskaņojot laiku ar  Cēsu sporta kompleksa vadītāju Ģirtu Mārtiņsonu, tālr. 26186499


IZSOLES NOTEIKUMI


Publicēšanas datums: 2019. gada 8. janvāris  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt