A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Pašvaldība » Nekustamo īpašumu izsoles

Nekustamo īpašumu izsoles

Cēsu novada pašvaldība atsavina, pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu: Birzes iela 31, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra numurs 4201 002 0123, kas sastāv no zemes gabala, kopplatība 0,7726 ha (7726 m2), trīs nedzīvojamām ēkām – katlu māja (kadastra apzīmējums 4201 002 0123 001); angārs - noliktava (kadastra apzīmējums 4201 002 0123 002); šķeldas noliktava – nojume (kadastra apzīmējums 4201 002 0123 003), turpmāk – Izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena EUR 34 000 (trīsdesmit četri tūkstoši euro, 00 centi).
Izsoles solis – EUR 400.00 (četri simti euro,00 centi).

Nodrošinājuma nauda EUR 3400.00 (trīs tūkstoši četri simti euro, 00 centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV67UNLA0004000142344, ar norādi „Nodrošinājuma nauda Nekustamā īpašuma Birzes iela 31, izsolei”

Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. 2019.gada 21. martā plkst.14.30.
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2019.gada 
20.martam plkst.12.00 Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā.

Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā, tālr. 26104449, kā arī internetā www.cesis.lv.

Nekustamo īpašumu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciālistu, mob.t. 20202201.
 
Izsoles noteikumi


Tiek nodots atsavināšanai - pārdodot izsolē
 
Cēsu novada pašvaldība atsavina, pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu: Atpūtas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 007 0319, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala un mežaudzes, kadastra apzīmējums 4201 007 0319, platība 8146 m2, mežaudze – 81.59m3, turpmāk – Izsoles objekts.
 
Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 10 200 EUR (desmit tūkstoši divi simti euro un 00 centi).
 
Izsoles solis – 200.00 EUR (divi simti euro un 00 centi).
 
Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 1020.00  EUR (viens tūkstotis divdesmit euro un 00 centi) ieskaitāma Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV67UNLA0004000142344, ar norādi „Nodrošinājuma nauda Nekustamā īpašuma Atpūtas iela 4, izsolei”.
 
Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. 2019.gada 21.martā plkst.14.00.
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2019. gada 
20.martam plkst.12.00 Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā.
 
Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā, tālr. 26104449, kā arī internetā www.cesis.lv.
 
Izsoles noteikumi

Publicēšanas datums: 2019. gada 18. februāris  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt