A  A  A
Lapas karte


Kādas aktivitātes šajā ziemā izbaudi visvairāk?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Pašvaldība » Izsolē pārdod zemes gabalu Vaives ielā 31

Izsolē pārdod zemes gabalu Vaives ielā 31

Cēsu novada pašvaldība atsavina pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu: Vaives iela 31, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 004 0411, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 004 0026, platība 1565 m2, turpmāk – Izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 8700.00 EUR ( astoņi tūkstoši septiņi simti euro un 00 centi).

Izsoles solis – 100.00 EUR (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 870.00  EUR (astoņi simti septiņdesmit euro un 00 centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV67UNLA0004000142344.

Izsoles objekta izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs,
Cēsu nov., : 2018.gada 2. augustā plkst.14.00.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2018.gada 1.augustam plkst.12.00 Cēsu novada pašvaldībā, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 2.stāvā, 201.kabinetā.

Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 2.stāvā, 201.kabinetā, tālr. 26104449, kā arī internetā www.cesis.lv.

Nekustamo īpašumu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieku tālr. 26104449.
 
Izsoles noteikumi


Publicēšanas datums: 2018. gada 29. jūnijs  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt