A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Pašvaldība » Apstiprināts budžets; prioritāte – izglītība

Apstiprināts budžets; prioritāte – izglītība

Cēsu novada domes deputāti 7.februārī vienbalsīgi pieņēma 2019.gada budžetu, apstiprinot 26,559 miljonu eiro kopbudžeta ieņēmumus, kas ir par 3% vairāk nekā plānotais budžets pērn. Kopbudžeta 2019.gada izdevumi plānoti 31,349 miljonu eiro apmērā un, salīdzinot ar 2018.gada budžetu, tos izdevies samazināt par 2,8%.

Ir pieņemts bezdeficīta budžets -  izdevumu daļa ir lielāka par ieņēmumiem, jo 2019.gadā tiks piesaistīti līdzekļi deviņiem projektiem, kā arī tiek atmaksātas iepriekš uzņemtās saistības.

Cēsu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no nodokļiem 2019.gadā plānoti 12,067 miljoni eiro jeb par 2% mazāki nekā plānots 2018.gada budžetā. Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (89,6 %) un nekustamā īpašuma nodoklim (9,5 %). Nodokļu ieņēmumus arī šogad turpinās ietekmēt valsts 2018.gada uzsāktā nodokļu reforma, kuras rezultātā samazinājušies ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa.

Ilustrācija skatāma ŠEIT.

Kā prioritātes 2019.finanšu gadam noteiktas ārējo finanšu instrumentu piesaiste un ieviešana Cēsu novada attīstībai, konkurētspējīgas izglītības vides un mūžizglītības attīstība, veselības un sociālo pakalpojumu attīstība, Cēsu novada atpazīstamības, konkurētspējas un tūrisma veicināšana.

“Šogad, plānojot pašvaldības budžetu, īpašu uzsvaru esam likuši uz izglītības pieejamību un pilnveidi. Sevišķu uzmanību esam pievērsuši tam, lai samazinātu rindas uz vietām bērnudārzos un nodrošinātu pedagoģiskā procesa pilnveidi pirmsskolas izglītības iestādēs. Mūsu galvenais mērķis ir nodrošināt pirmsskolas izglītības pieejamību katram mazajam cēsniekam, tai skaitā tiem, kuri atgriežas Cēsīs pēc dzīves ārzemēs. Rūpēsimies arī, lai Cēsu skolotāji būtu gatavi kompetenču izglītības ieviešanai, un Cēsis saglabātu savu lomu kā reģiona izglītības centrs,” stāsta Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs.

Kā uzsver J.Rozenbergs, arī šogad turpināsies jau iesāktais darbs pie uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, turpinot iesāktos Rūpniecības ielas rajona iekārtošanu un industriālā parka izveidi Robežu ielā. Tāpat tiks veikti uzlabojumi pilsētas ielās, uzstādot ceļa zīmes un zīmējot horizontālo marķējumu, lai uzlabotu gājēju un transporta kustības drošību.

Šogad pašvaldība turpinās ieguldīt līdzekļus, lai uzlabotu dzīvokļu pieejamību Cēsīs. J.Rozenbergs stāsta: “Šogad pabeigsim kopā ar Aizsardzības ministriju iesākto īres nama A.Kronvalda ielā 56 būvniecību, kas palīdzēs risināt mājokļu jautājumu Cēsīs. Kā redzams, šīs investīcijas arī privātajos uzņēmējos radījušas pārliecību par Cēsīm kā pieprasītu dzīvesvietu, un pamazām uz priekšu virzās arī “Siguldas būvnieka” īstenotais jaunu daudzdzīvokļu namu būvniecības projekts Saules ielas rajonā.”

No budžeta izdevumiem lielākais īpatsvars, 46%, paredzēts izglītības funkcijas finansēšanai. Kopumā izglītības darba finansēšanai plānoti 14,297 miljoni eiro. No izglītības budžeta vairāk nekā pusmiljons eiro tiks ieguldīti, lai Līvu sākumskolu šī mācību gada noslēgumā pārveidotu par pirmsskolas izglītības iestādi. Tajā pēc telpu labiekārtošanas un pielāgošanas pirmsskolas izglītības vajadzībām tiks izveidotas trīs jaunas bērnudārza grupas ar vietām 57 audzēkņiem. Pašvaldība šogad ieguldīs līdzekļus, lai nodrošinātu pilnas slodzes darbu un atbilstošu atalgojumu pirmsskolas izglītības pedagogiem.

Tāpat 2,104 miljoni eiro atvēlēti Eiropas Savienības projekta “Vispārējo izglītības iestāžu modernizācija” īstenošanai, kura rezultātā tiks uzlabota mācību vide, izveidoti metodiskie centri un labiekārtota sporta infrastruktūra četrās skolās: Cēsu Valsts ģimnāzijā, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā, Cēsu Pilsētas vidusskolā, Cēsu 2.pamatskolā.

Ekonomiskajai darbībai no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem plānots tērēt 5,855 miljonu eiro jeb 18,89 % no kopējiem izdevumiem, kas ir par 40% vairāk nekā 2018.gadā. Lielākie izdevumi, 590,5 tūkstoši eiro, plānoti ielu kopšanai un grants ielu uzturēšanai Cēsu pilsētā un 124 tūkstoši eiro Vaives pagasta ceļu un ietvju uzturēšanai. Tāpat šogad 418 tūkstoši eiro (t.sk. 342 tūkstoši eiro Lauku atbalsta dienesta finansējums) tiks novirzīti grants ceļu seguma atjaunošanai uz Vaives pagasta autoceļiem.

Šogad tiks veikta deviņu ielu virsmu divkārtu apstrāde 126,7 tūkstošu eiro apjomā, un ieviesti satiksmes drošības risinājumi, tostarp ielu marķēšana un ceļa un norādes zīmju izvietošana 25 tūkstošu eiro apmērā.

Funkcijai “Atpūta, kultūra, reliģija” pamatbudžetā ir plānoti 4,39 miljoni eiro jeb 14,2 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. No šiem izdevumiem 1,4 miljoni šogad atvēlēti pilsētas stadiona tribīņu būvniecības pabeigšanai. Tāpat šogad turpināsies Cēsu Sv.Jāņa baznīcas restaurācija un Cēsu viduslaiku pils konservācija, kur tiks ieguldīti kopā 951,2 tūkstoši eiro.

Amatiermākslas uzturētājiem un kultūras pasākumu veidotājiem, pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, darbībai 2019.gadā plānoti 1,23 miljoni eiro. Sporta pasākumu finansēšanai šogad kopā plānots izlietot 129 tūkstošus eiro.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas pasākumiem budžetā paredzēti 1,96 miljoni eiro jeb 6,3 % no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Lielākās izmaksas, 730,5 tūkstoši eiro, plānotas daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas A.Kronvalda ielā 56 būvniecības pabeigšanai.

Sociālās aizsardzības funkcijas veikšanai paredzēts finansējums 2,46 miljoni eiro jeb 7,9 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 24,4% vairāk nekā 2018.gada budžetā. Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” darbībai plānoti 1,079 miljoni eiro. Pabalstu izmaksai šogad plānoti 389,1 tūkstoši eiro, kas ir par 21,2 tūkstošiem eiro vairāk nekā bija plānots 2018.gada budžetā. Šogad sāksies arī multifunkcionāla sociālo pakalpojumu centra Rīgas ielā 90 projektēšana. Projekta kopējās izmaksas, iekļaujot būvniecību, būs 1,5 miljoni eiro.

Vides aizsardzībai – teritoriju kopšanai Vaives pagastā, darbam pie pilsētas apzaļumošanas, labiekārtošanas un apstādījumu kopšanas, lietus ūdens savākšanai un novadīšanai no ielām u.c. – 2019.gada budžetā plānoti 918 tūkstoši eiro jeb 3% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

Vispārējiem valdības dienestiem jeb pašvaldības uzturēšanai apstiprināts finansējums 745 tūkstošu eiro apmērā, kas ir par 23% mazāk nekā pērn. Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai šogad plānots izlietot 393,0 tūkstošus eiro jeb 1,27% no kopējiem izdevumiem, kas ir par 15% vairāk nekā 2018.gada budžetā.

Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamatdokuments un finanšu instruments, ar kuru tā nodrošina savu autonomo funkciju izpildi, kā arī veic ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanu ar pašvaldības finansiālajām iespējām.

Cēsu novada pašvaldības 2018.gada budžets izstrādāts, ievērojot likumos “Par pašvaldību budžetiem”, “Par pašvaldībām”, “Par budžetu un finanšu vadību”, kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, atbilstoši iestāžu un programmu izpildītāju priekšlikumiem un Cēsu novada attīstības programmai 2013.-2019.gadam.

Publicēšanas datums: 2019. gada 14. februāris  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt