A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Pašvaldība » Aicina iesniegt pieteikumus līdzfinansējuma piešķiršanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanai

Aicina iesniegt pieteikumus līdzfinansējuma piešķiršanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanai

Cēsu novada pašvaldība no šī gada 20.februāra aicina iedzīvotājus, māju apsaimniekotājus iesniegt savus pieteikumus līdzfinansējuma piešķiršanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu īstenošanai, kas ļaus sakārtot ēku ārējo konstrukciju būvelementu siltināšanu vai nomaiņu, pagrabu un kāpņu telpu remontu, iekšējo tīklu renovāciju un citus renovāciju darbus, kas paaugstina ēkas energoefektivitāti un ir iekļauti energoauditā, kā veicamie darbi, izmantojot pašvaldības līdzfinansējumu.
Projekta iesniegumus var iesniegt:
 • personīgi Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101);
 • nosūtot pa pastu uz Cēsu novada pašvaldības adresi Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101. Par tā iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu.
 • elektroniskā veidā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā noteiktajam, nosūtot uz šādu elektroniskā pasta adresi dome@cesis.lv. Visiem elektroniskā veidā iesniegtiem dokumentiem jābūt DOC, DOCX, XLS, PDF vai JPG formātā.
 
Cēsu novada domes 18.02.2010. Saistošie noteikumi Nr.9 “Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām energoefektivitātes pasākumu veikšanai” paredz līdzfinansējumu piešķirt šādām aktivitātēm:
 1. ēku ārējo norobežojošo konstrukciju būvelementu siltināšanai un nomaiņai;
 2. pagraba pārseguma siltināšanai;
 3. kāpņu telpas remontam, ja tiek veikti energoefektivitātes darbi kāpņu telpā, nepārsniedzot piecus procentus no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām;
 4. siltumapgādes sistēmas renovācijai;
 5. ventilācijas sistēmas renovācijai vai rekonstrukcijai;
 6. citiem renovācijas darbiem, kas paaugstina ēkas energoefektivitāti un iekļauti energoauditā, kā veicamie pasākumi;
 7. ēkas strukturālo daļu atjaunošanai, kas nepieciešama projekta iesniegumā iekļauto ēkas energoefektivitātes pasākumu veikšanai
Uz līdzfinansējumu var pretendēt, ja:
 1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība ir vienāda vai lielāka par 600 kv.m (seši simti kvadrātmetru);
 2. daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25% (divdesmit pieci procenti) no kopējās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas platības;
 3. daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir pārņemta dzīvokļu īpašnieku valdījumā (māja ir nodibināta dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība, biedrība vai cita reģistrēta dzīvokļu īpašnieku apvienība) vai par mājas apsaimniekošanu vai pārvaldīšanu ir noslēgts pilnvarojuma līgums;
 4. vismaz 51% dzīvokļu īpašniekiem balsojot „par” ir pieņemts lēmums veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumus;
 5. vienai personai pieder ne vairāk kā 25% no daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem;
 6. attiecībā uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un tai piesaistīto zemes gabalu nepastāv nekustamā īpašuma nodokļa parāds;
 7. Noslēgts līgums par finansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākumiem Eiropas Struktūrfondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1 specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1 specifiskā atbalsta mērķa pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkas īstenošanas noteikumi” ietvaros.
 
Programmas īstenošanai patlaban 2019.gada pašvaldības budžetā paredzēti 50 000 EUR. Projektus izvērtēs un apstiprinās rindas kārtībā no iesniegšanas brīža līdz finansējuma pilnīgai apgūšanai. Šī būs ilgtermiņa programma un turpmākā budžeta plānošana notiks atkarībā no māju īpašnieku un apsaimniekotāju aktivitātes izvērtējuma.

Ar saistošajiem noteikumiem, iesniegumu veidlapām, informāciju par līdzfinansējuma iespējām var iepazīties Cēsu novada mājas lapā www.cesis.lv sadaļā Publiskie dokumenti un Saistošie noteikumi
http://www.cesis.lv/uploads/files/saistosie_noteikumi/2017/sn%20nr_9.pdf

Jautājumu un konsultāciju gadījumā rakstīt uz e-pastu janis.sniedzans@cesis.lv vai zvanīt pa tālruni 20202201. Par konsultācijām klātienē, iepriekš jāvienojas telefoniski.


Publicēšanas datums: 2019. gada 21. februāris  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt