A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Sociālais dienests » Cēsu novada p/a “Sociālais dienests” izsludina sociālās jomas projektu konkursu biedrībām un nodibinājumiem

Cēsu novada p/a “Sociālais dienests” izsludina sociālās jomas projektu konkursu biedrībām un nodibinājumiem

Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” izsludina sociālās jomas projektu konkursu nevalstiskajām organizācijām līdzfinansējuma saņemšanai.
 
Projekta konkursa mērķis:
  1. Iesaistīt nevalstisko sektoru jaunu inovatīvu sociālo un rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanā.
  2. Palielināt mazaizsargāto iedzīvotāju iesaistīšanu sociālās aktivitātēs, mazinot sociālo atstumtību.
 
Projekta konkursa prioritātes 2019.gadā:
  • Starptautiskās Invalīdu dienas organizēšana novadā;
  • Starptautiskās senioru dienas organizēšana novadā;
  • Vientuļo, vienatnē dzīvojošo senioru ar pārvietošanās grūtībām regulāra apciemošana/ sarunu biedrs (sabiedriskā transporta, sakaru līdzekļu izmaksu segšanai);
  • Atbalsta persona ģimenei bērnu pavadīšanai no skolas līdz mājai, pulciņiem u.c;
 
Konkursā var piedalīties nevalstiskās organizācijas, nodibinājumi, biedrības (turpmāk – NVO), kuras darbojas Cēsu novadā. Projekta pieteicējs var būt viens vai pieteikties kopā ar partneriem. Vadošais pieteicējs projekta atbalstīšanas gadījumā slēdz līgumu par projekta īstenošanu un ir tiešais finansējuma saņēmējs
 
Viens projekta pieteicējs drīkst iesniegt tikai vienu pieteikumu. Partnerības gadījumā šis nosacījums attiecas uz vadošo pieteicēju.
 
Aģentūras piešķirtais projekta finansējums ir līdz EUR 700 (septiņi simti euro). Projekta pieteicējs nodrošina līdzfinansējumu projekta īstenošanai vismaz 15 % (piecpadsmit procentu) apmērā no projekta izmaksu kopējās summas.
             
Sociālās jomas projekta konkursa nolikums un projekta pieteikuma veidlapa pieejama Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” interneta vietnē www.cesis.lv/lv/socialais-dienests/sadarbiba-ar-nvo/projektu-konkurss.
 
Projektu pieteikumi jāiesniedz Aģentūrā, 8. kabinetā līdz 2019.gada 6.aprīlim plkst.12.00 vai pa pastu (Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, Cēsu novadā, LV – 4101; aploksnes pasta zīmoga datums nedrīkst būt vēlāks kā noteiktais projektu pieteikuma pieņemšanas termiņš).
 
Projekta pieteicējam jāiesniedz:
· pieteikuma veidlapa aizpildīta latviešu valodā datorrakstā;
· projekta izmaksu tāme, iekļaujot tāmē normatīvajos aktos noteiktos nodokļus;
· pieteicēja reģistrācijas dokumenta kopija vai dokuments, kas apliecina struktūrvienības pilnvarojumu īstenot projektu;
· ja projekts tiek realizēts partnerībā, partnera parakstīta vēstule par partnerību;
· ja projekta pieteikumā ir norādīts, ka līdzās Aģentūras budžeta finansējumam ir paredzēts līdzfinansējums, kuru piešķīrusi cita organizācija, nevis projekta pieteicējs vai partneris, jāiesniedz vēstule ar minētā fakta apstiprinājumu.
 
Informāciju sagatavoja:
Vita Pleševnika
Cēsu novada pašvaldības aģentūra
„Sociālais dienests”
Projektu vadītāja – attīstības speciāliste

Publicēšanas datums: 2019. gada 7. marts  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt