A  A  A
Lapas karte






Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes








Sākums » Aktualitātes » Izglītība » Cēsu novada pašvaldība aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus

Cēsu novada pašvaldība aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus

Cēsu novada pašvaldība aicina jauniešu organizācijas vai biedrības un nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus.

Projektu fokuss – skolēni ar risku nepabeigt skolu, viņu mācību motivācijas palielināšana un aktīvas līdzdalības veicināšana ikdienas dzīvē.

Projektu konkurss notiek Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS”* ietvaros. Konkursa ietvaros iespējams iegūt 4600,- eiro savas idejas īstenošanai.

Pavisam kopā tiks atbalstīti 7 projekti.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2019.gada 29.jūlijs.

Informatīvais pasākums par projektu sagatavošanu - 2019. gada 3.jūlijs plkst. 15:00, Rīgas ielā 23, Cēsīs (Jauniešu mājā). Pieteikšanās aizpildot anketu http://ejuz.lv/jaunatnesinfo

Kontaktpersona: Dita Trapenciere, e-pasts dita.trapenciere@cesis.lv; tālr. 26458414.

Projektu konkursā tiek atbalstīti pasākumi, kas vērsti uz iepriekš minēto PMP riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, kā arī iesaistīšanu jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības. Pro-jekts jāīsteno saskaņā ar neformālās izglītības principiem un metodēm.

Projektos var iesaistīt sadarbības partnerus - jauniešu centrus, izglītības iestādes, citas nevalstiskas organizācijas u.c., kas var tikt iesaistītas projekta īstenošanā, lai veicinātu tā mērķa sasniegšanu.

Lai pieteiktu jaunatnes iniciatīvas projektu, Cēsu novada pašvaldībā jāiesniedz projekta pieteikums atbilstoši Atklāta projektu konkursa Nolikumam. Projektu konkurss tiks organizēts saskaņā ar šādiem dokumentiem.

*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un no-vadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

www.pumpurs.lv.

Konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikums (2019)
1. pielikums "Preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plāns PMP riska mazināšanai pašvaldībā" 
Paraugs 1.pielikumam
2. pielikums "Projekta iesnieguma veidlapa"
3. pielikums "Sadarbības partneru apliecinājums par dalību projekta īstenošanā"
4. pielikums "Apliecinājums par projektā iesaistītajiem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas jauniešiem"
5. pielikums "Vērtēšanas kritēriji"

Metodika „Vienreizējā maksājuma piemērošanas metodika jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošanai darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros”;

Izglītības kvalitātes valsts dienesta metodoloģiskās vadlīnijas darbam projektā „Atbalsts priekšlai-cīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”;

Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinā-tība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot pre-ventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi”.





Publicēšanas datums: 2019. gada 26. jūnijs  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt