A  A  A
Lapas karte


Vai esi lejupielādējis mobilo lietotni "Cēsis 8911"?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Vakances, izsoles, konkursi » Konkursi » Mikrorajonu pagalmu labiekārtošanas projektu konkurss

» Vasaras skolu organizēšanas projektu konkurss
» Platforma CēsuProjekti.lv
» Mikrorajonu pagalmu labiekārtošanas projektu konkurss
» Grantu konkurss "Dari Cēsīm!"


Mikrorajonu pagalmu labiekārtošanas projektu konkurss
 
Konkurss tiks izsludināts 2018.gada pavasarī, un iedzīvotāji atkal varēs pieteikties pašvaldības finansējumam, lai labiekārtotu daudzdzīvokļu namu pagalmus. Iedzīvotāji aicināti jau laicīgi gatavot konkursa pieteikumus un izstrādāt projektus, lai konkursa izsludināšanas brīdī varētu tos iesniegt. 
 
Saistošie noteikumi paredz līdzfinansējumu piešķirt šādām aktivitātēm:
1. brauktuves, ietves vai stāvlaukuma jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas piesaistītajā zemes gabalā – 60% (sešdesmit procenti) apmērā no brauktuves, ietves vai stāvlaukuma jaunbūves, pārbūves vai atjaunošanas izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 8500 (astoņi tūkstoši pieci simti eiro);
2. iekškvartālu apgaismojuma jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai – 70% (septiņdesmit procenti) apmērā no iekškvartālu apgaismojuma jaunbūves, pārbūves vai atjaunošanas izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 4000 (četri tūkstoši eiro);
3. citam daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtojumam (bērnu rotaļu laukuma, soliņu un atkritumu urnu, atkritumu konteineru laukumu, zālienu un apstādījumu, sporta laukumu, veļas žāvētavu, velosipēdu novietņu jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai) – 50% (piecdesmit procenti) apmērā no daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai piesaistītā zemesgabala jaunbūves, pārbūves vai atjaunošanas izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 3000 (trīs tūkstoši eiro);
4. brauktuves, ietves vai stāvlaukuma esošā seguma izlases remontam (remonts, kuru veic atsevišķiem brauktuvju, ietvju vai stāvlaukumu posmiem nolūkā likvidēt esošos defektus) – 70% (septiņdesmit procenti) apmērā no brauktuves, ietves vai stāvlaukuma esošā seguma izlases remonta izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 3000 (trīs tūkstoši eiro) ;
5. būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta izstrādei un autoruzraudzībai – 50% (piecdesmit procenti) apmērā no būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta izstrādes un autoruzraudzības izmaksām;
6. būvuzraudzības veikšanai – 50% (piecdesmit procenti) apmērā no būvuzraudzības veikšanas izmaksām.

Uz līdzfinansējumu var pretendēt, ja:
1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība ir vienāda vai lielāka par 450 kv.m (četri simti piecdesmit kvadrātmetru);
2. daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 35% (trīsdesmit pieci procenti) no kopējās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas platības. Norādītā procentuālais sadalījuma apjoms neattiecas uz neapdzīvojamām telpām, ja tās ir valsts, pašvaldības vai citas publiskas personas īpašumā;
3. daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā vienai personai pieder ne vairāk kā 25% (divdesmit pieci procenti) no tajā esošajiem dzīvokļu īpašumiem. Norādītā procentuālā sadalījuma apjoms neattiecas uz dzīvokļa īpašumiem, ja tie ir valsts, pašvaldības vai citas publiskas personas īpašumā.

Zemesgabali tiks labiekārtoti pēc Būvvaldē iesniegtas un saskaņotas labiekārtojuma skices vai projekta. Šādā veidā paredzēts risināt automašīnu stāvvietu, operatīvā un komunālo pakalpojumu transporta kustības jautājumus iekšpagalmos, uzlabot vides pieejamību, pilnveidot bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas, risināt zemesgabalu apgaismojuma jautājums u.c.

Cēsu novada pašvaldības saistošie noteikumi "Par Cēsu novada  pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai".

1.pielikums Iesnieguma veidlapa.
2.pielikums Būvniecības koptāme.
3.pielikums Atskaites veidlapa.


Jautājumu un konsultāciju gadījumā rakstīt uz e-pastu sanita.breiksa@cesis.lv vai zvanīt pa tālruni 64161818. Konsultācijas var saņemt arī klātienē, 309.kabinetā.
Noslēgta pieteikumu pieņemšana mikrorajonu pagalmu labiekārtošanas konkursā

No 1.aprīļa Cēsu novada pašvaldība aicināja iedzīvotājus un māju apsaimniekotājus iesniegt savus projektus mikrorajonu pagalmu labiekārtošanai, kas ļaus sakārtot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apkārtni un uzlabot iedzīvotāju apkārtējo dzīves vidi, transporta kustību, bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas un vides pieejamību, izmantojot pašvaldības līdzfinansējumu.

Projektu pieteikumu pieņemšana ir noslēgusies un kopumā saņemti 15 projekta pieteikumi mikrorajonu pagalmu labiekārtošanai.

Programmas īstenošanai 2017.gada pašvaldības budžetā paredzēti 30 000 EUR. Projektus izvērtēs un apstiprinās rindas kārtībā no iesniegšanas brīža līdz finansējuma pilnīgai apgūšanai. Šī būs ilgtermiņa programma un turpmākā budžeta plānošana notiks atkarībā no māju īpašnieku un apsaimniekotāju aktivitātes izvērtējuma.

Šī gada 3.maijā vērtēšanas komisija apstiprināja četru projektu pieteikumus ar kuriem tiks slēgti līdzfinansējuma līgumi par kopējo summu 28 287.64 EUR.

Divu projektu pieteikumi tika apstiprināti ar nosacījumu, ja Cēsu novada pašvaldība piešķirs papildus līdzekļu. Pārējie projekti šobrīd ir vērtēšanā.

Cēsu novada pašvaldība izsaka pateicību visiem projektu iesniedzējiem!
 


Printēt