A  A  A
Lapas karte


Vai Tu gaidi pavasari?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Vakances, izsoles, konkursi » Izsoles

» Vakances
» Prakse pašvaldībā
» Izsoles
» Valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizācijaTiek nodots atsavināšanai - pārdodot izsolē
      Cēsu novada pašvaldība atkārtoti nodevusi atsavināšanai pasažieru autobusu VOLVO B10M, valsts reģistrācijas numurs JP 6020, pārdodot to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
      Pasažieru autobusa izsoles sākumcena: 2820.00 EUR (divi tūkstoši astoņi simti divdesmit euro, 00 centi), t.sk., PVN.
       Izsoles solis – 20.00 EUR (divdesmit euro, 00 centi).
Nodrošinājuma nauda – 10% no izsoles sākumcenas, t.i., 282.00 EUR (divi simti astoņdesmit divi euro, 00centi) ieskaitāma Cēsu novada pašvaldības kontā -  Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000031048, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr. LV51 UNLA 0004 0131 3083 5, ar norādi „Nodrošinājuma nauda pasažieru autobusa izsolei”.
     Pasažieru autobusa izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., -2018. gada 15. februārī, plkst. 15:00.
     Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2018.gada 14. februārim plkst.12.00 Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 303. kabinetā.
    Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 3.stāvā, 303.kabinetā, tālr. 26104449, kā arī internetā www.cesis.lv.        
    Pasažieru autobusu var apskatīt, iepriekš sazvanot Mārci Leimani, telefons 28331514.
 
 
Izsoles noteikumiTiek nodots atsavināšanai - pārdodot izsolē
 
      Cēsu novada pašvaldība atsavina pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu: Vaives iela 35, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 004 0038, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 004 0029, platība 1500 m2,  turpmāk – Izsoles objekts.
   Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 9300.00 EUR ( deviņi tūkstoši trīs simti euro un 00 centi).
   Izsoles solis – 100.00 EUR (viens simts euro un 00 centi).
   Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 930.00 EUR (deviņi simti trīsdesmit euro un 00 centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV67UNLA0004000142344.
   Izsoles objekta izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., :
2018.gada 8. martā plkst. 14:00.
   Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2018. gada 7. martam plkst. 12:00 Cēsu novada pašvaldībā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 3.stāvā, 303.kabinetā.
    Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 3.stāvā, 303.kabinetā, tālr. 26104449, kā arī internetā www.cesis.lv.
    Nekustamo īpašumu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas Pašvaldības īpašumu speciālistu tālr. 26104449.
 
Izsoles noteikumi


Tiek nodots atsavināšanai - pārdodot izsolē
 
    Cēsu novada pašvaldība atsavina pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu: Andreja iela, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 003 0055, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 003 0052, platība 191 m2, turpmāk – Izsoles objekts.
     Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 837 EUR (astoņi simti trīsdesmit septiņi euro un 00 centi).
   Izsoles solis –20.00 EUR (divdesmit euro un 00 centi).
   Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 83.70  EUR (astoņdesmit trīs euro un 70 centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV67UNLA0004000142344.
     Izsoles objekta izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., :
2018.gada 6. martā plkst. 14:00.
     Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2018. gada 5. martam plkst. 12:00 Cēsu novada pašvaldībā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 3.stāvā, 303.kabinetā.
      Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 3.stāvā, 303.kabinetā, tālr. 26104449, kā arī internetā www.cesis.lv.
      Nekustamo īpašumu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas Pašvaldības īpašumu speciālistu tālr. 26104449.
 
Izsoles noteikumi


Tiek nodots atsavināšanai - pārdodot izsolē
 
  Cēsu novada pašvaldība nodevusi atsavināšanai pašvaldības policijas automašīnu Renault Trafic, kravas furgons, valsts reģistrācijas numurs EN 6180, identifikācijas Nr. VF1FLABA52V141645, pārdodot to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
 Transportlīdzekļa izsoles sākumcenu: 976.00 EUR  (deviņi simti septiņdesmit seši euro, 00 centi), t.sk., PVN.
Izsoles solis –20.00 EUR (divdesmit euro, 00 centi).
    Nodrošinājuma nauda – 10% no Transportlīdzekļa sākumcenas, t.i., 97.60 EUR  (deviņdesmit septiņi euro, 60 centi).ieskaitāma Cēsu novada pašvaldības kontā - Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000031048, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr. LV51 UNLA 0004 0131 3083 5, ar norādi „Nodrošinājuma nauda Renault Trafic izsolei”.
      Transportlīdzekļa izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., -2018. gada 18. janvārī, plkst. 15:00.
     Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2018. gada 17. janvārim plkst. 12.00 Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 303. kabinetā.
    Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 3.stāvā, 303.kabinetā, tālr. 26104449, kā arī internetā www.cesis.lv. Transportlīdzekli var apskatīt, iepriekš sazvanot Pašvaldības policijas dežurantu, telefons 64122735.
 
 
Izsoles noteikumi


                                                Tiek nodots atsavināšanai - pārdodot izsolē
 
              Cēsu novada pašvaldība atsavina pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu: Vaives iela 35A, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 004 0039, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 004 0030, platība 1355 m2, turpmāk – Izsoles objekts.
   Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 8600.00 EUR (astoņi tūkstoši seši simti euro un 00 centi).
    Izsoles solis – 100.00 EUR (viens simts euro un 00 centi).
     Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 860.00 EUR (astoņi simti sešdesmit euro un 00 centi)  iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV67UNLA0004000142344.
            Izsoles objekta izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs,
Cēsu nov., : 2018.gada 8. Februārī plkst. 14:00.
              Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2018. gada 7. februārim plkst. 12:00 Cēsu novada pašvaldībā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 3.stāvā, 303. kabinetā.
Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 3.stāvā, 303.kabinetā, tālr. 26104449, kā arī internetā www.cesis.lv. Nekustamo īpašumu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas Pašvaldības īpašumu speciālistu tālr. 26104449.
 
 
Izsoles noteikumiTiek nodots atsavināšanai - pārdodot izsolē
 
              Cēsu novada pašvaldība atsavina pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu: Kalnmuižas iela 8, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 008 0028, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 00 0030, platība 1107 m2,  turpmāk – Izsoles objekts.
              Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 5228.00 EUR (pieci tūkstoši divi simti divdesmit astoņi euro un 00 centi).
             Izsoles solis – 100.00 EUR (viens simts euro un 00 centi).
             Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 522.80 EUR (pieci simti divdesmit divi euro un 80 centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV67UNLA0004000142344.
            Izsoles objekta izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs,
Cēsu nov., : 2018.gada 11. janvārī plkst. 14:00.
              Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2018. gada 10. janvārim plkst. 12:00 Cēsu novada pašvaldībā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 3.stāvā, 303. kabinetā.
Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 3.stāvā, 303.kabinetā, tālr. 26104449, kā arī internetā www.cesis.lv. Nekustamo īpašumu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas Pašvaldības īpašumu speciālistu tālr. 26104449.
 
 
Izsoles noteikumi

Tiek nodots atsavināšanai - pārdodot izsolē
 
Cēsu novada pašvaldība atsavina pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu: „Jaunkalna Ozoli”, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290 004 0179, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4290 004 0179, platība 4,2 ha, turpmāk – Izsoles objekts.
Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 4 300.00 EUR (četri tūkstoši trīs simti euro un 00 centi).
                Izsoles solis – 100.00 EUR (viens simts euro un 00 centi).
                 Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 430.00 EUR (četri simti trīsdesmit euro un 00 centi) ieskaitāma Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV67UNLA0004000142344.
                Izsoles objekta izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs,
Cēsu nov., : 2018.gada 11. janvārī plkst. 14:30.
                Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2018. gada 3. janvārim plkst. 12:00 Cēsu novada pašvaldībā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 3.stāvā, 303.kabinetā.
Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 3.stāvā, 303.kabinetā, tālr. 26104449, kā arī internetā www.cesis.lv. Nekustamo īpašumu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas Pašvaldības īpašumu speciālistu tālr. 26104449.
 
 
Izsoles noteikumi

 
Paziņojums
par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” valdījumā esošā Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - garāžu telpas Nr. 4 Bērzaines ielā 16/18, Cēsis, Cēsu novadā ( būves kadastra apzīmējums 4201 006 0704 007), telpu nomas tiesību izsoles rezultātu

Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” (turpmāk – Sociālais dienests) paziņo Sociālā dienesta valdījumā esošā Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma garāžu telpu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, Cēsu novadā, (būves kadastra apzīmējums 4201 006 0704 007) telpu platība 23,8 m2, 2017. gada 4. septembrī notikušās nomas tiesību izsoles rezultātu:
- tiesības slēgt nomas līgumu ieguva Antoņina Strupause;
- nosolītā nomas maksa - 1,36 euro (viens euro 36 centi) par vienu kvadrātmetru mēnesī.

Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” Izsoles komisija
 

Paziņojums
par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” valdījumā esošo Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Garāžu telpu, Cēsis, Cēsu novadā, nomas tiesību izsoli

Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” (turpmāk – Sociālais dienests), pamatojoties uz Sociālā dienesta 25.08.2017 lēmumu Nr. 7-18/4 nodod lietošanā par maksu (nomā), nomnieku noskaidrojot mutiskā izsolē:
Nomas objektu – garāžu (būves kadastra apzīmējums Nr. 4201 006 0704 007) 18,3 m2, Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, Cēsu novadā (telpu plāns 1. pielikumā; informācija par nomas objektu 2. pielikumā).
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Cēsu novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests” Bērzaines ielā 16/18, Cēsis, Cēsu nov., pagrabstāva kabinetā vai Cēsu novada pašvaldības mājaslapā www.cesis.lv 
(3. pielikums).
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2017. gada 01. septembrim, plkst. 12.00, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests”, Bērzaines ielā 18, Cēsīs, pagrabstāva kabinetā. Izziņas pa tālr. 20202201.
Izsole notiek 2017. gada 4. septembrī, plkst. 10.00, Bērzaines ielā 18, Cēsīs,
2. stāva 1. kabinetā.


Telpu plāns (1.pielikums)
Informācija par nomas objektu (2.pielikums)
Izsoles noteikumi (3.pielikums)

 

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt