Pasākumu kalendārs
<< Decembris 2017 >>
POTCPSSv.
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies Cēsu iedzīvotāju forumā 28.oktobrī?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Vakances, izsoles, konkursi » Izsoles

» Vakances
» Prakse pašvaldībā
» Izsoles
» Valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizācija


Tiek nodots atsavināšanai - pārdodot izsolē

  Cēsu novada pašvaldība nodevusi atsavināšanai pašvaldības policijas automašīnu Renault Trafic, kravas furgons, valsts reģistrācijas numurs EN 6180, identifikācijas Nr. VF1FLABA52V141645, pārdodot to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Transportlīdzekļa izsoles sākumcenu: 2440.00 EUR ( divi tūkstoši četri simti četrdesmit euro, 00 centi), t.sk., PVN.
Izsoles solis –20.00 EUR (divdesmit euro, 00 centi).
    Nodrošinājuma nauda – 10% no Transportlīdzekļa sākumcenas, t.i., 244.00 EUR (divi simti četrdesmit  četri euro, 00centi) ieskaitāma Cēsu novada pašvaldības kontā - Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000031048, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr. LV51 UNLA 0004 0131 3083 5, ar norādi „Nodrošinājuma nauda Renault Trafic izsolei”.
      Transportlīdzekļa izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., - 2017. gada 2. novembrī, plkst. 15:00.
     Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2017.gada 1.novembrim plkst.12.00 Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 303. kabinetā.
    Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 3.stāvā, 303.kabinetā, tālr. 26104449, kā arī internetā www.cesis.lv. Transportlīdzekli  var apskatīt, iepriekš sazvanot Pašvaldības policijas dežurantu, telefons 64122735.

Izsoles noteikumi
 

 
Tiek nodots atsavināšanai – pārdodot izsolē

Cēsu novada pašvaldība atsavina pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu: Skudru iela 4, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 004 0554, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 004 0554, platība 1787 m2, turpmāk – Izsoles objekts.
Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 7696.00 EUR (septiņi tūkstoši seši simti deviņdesmit seši euro un 00 centi).
   Izsoles solis – 100.00 EUR (viens simts euro un 00 centi).
   Nodrošinājuma nauda – 769.60  EUR (septiņi simti sešdesmit deviņi euro un 60 centi) ieskaitāma  (norādot Izsoles objektu) Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV67UNLA0004000142344.
Izsoles objekta izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs,
Cēsu nov., : 2017.gada 2. novembrī plkst. 14:00.
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2017.gada 1. novembrim plkst. 12:00 Cēsu novada pašvaldībā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 3.stāvā, 303.kabinetā.
Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 3.stāvā, 303.kabinetā, tālr. 26104449, kā arī internetā www.cesis.lv.
Nekustamo īpašumu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas Pašvaldības īpašumu speciālistu tālr. 26104449.’


Izsoles noteikumi

Tiek nodots atsavināšanai - pārdodot izsolē


    Cēsu novada pašvaldība nodevusi atsavināšanai pašvaldības komunālās nodaļas autogreideri DZ-143-1, valsts reģistrācijas numurs T4429LD, pārdodot to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Autogreidera izsoles sākumcena: 6800.00 EUR ( seši tūkstoši astoņi simti euro, 00 centi), bez PVN. Izsoles solis –50.00 EUR (piecdesmit euro un 00 centi).
            Nodrošinājuma nauda – 10% no autogreidera sākumcenas, t.i., 680.00 EUR (seši simti astoņdesmit euro, 00centi) ieskaitāma Cēsu novada pašvaldības kontā -  Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000031048, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr. LV51 UNLA 0004 0131 3083 5, ar norādi „Nodrošinājuma nauda Autogreidera DZ-143-1 izsolei”.
      Autogreidera izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., - 2017. gada 2. novembrī, plkst. 14:30.
     Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2017.gada 1.novembrim plkst.12.00  Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 303. kabinetā.
    Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 3.stāvā, 303.kabinetā, tālr. 26104449, kā arī internetā www.cesis.lv.    Autogreideri var apskatīt, iepriekš piezvanot pa tālruni 29340675, Kosovs Māris.


Izsoles noteikumi

Nomas tiesību izsole

Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas  komisija   05.09.2017. ar lēmumu Nr.99 „Par nedzīvojamās telpas, Raunas ielā 6A, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu nomā” (prot. Nr.36) nolēmusi nodot lietošanā par maksu (nomā),  nomnieku noskaidrojot mutiskā izsolē, nomas objektu – telpu,  Raunas iela 6A, Cēsis, Cēsu nov., ar kopējo platību 18.9 m2, turpmāk – Nomas objekts, ar mērķi –veselības uzlabošana vai skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšana. 
Izsoles sākumcena tiek noteikta: 3.27 EUR (trīs euro un  27 centi) par vienu m², bez PVN.  
Izsoles solis tiek noteikts: EUR 0.05 (pieci centi).
Nomas tiesību ilgums: 5 (pieci) gadi.
Drošības nauda – par Nomas objektu 70.00 EUR (septiņdesmit euro), kas jāieskaita Cēsu novada pašvaldības kontā -  Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000031048, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr. LV51 UNLA 0004 0131 3083 5, ar norādi „Drošības nauda telpas Raunas iela 6A, Cēsis, Cēsu nov. nomas tiesību izsolei”. Drošības nauda uzskatāma par samaksātu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā.
    Nomas tiesību izsole notiek 2017.gada 14. septembrī plkst. 14:00, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, 1.stāva zālē.
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2017.gada 13. septembrim plkst. 12:00, Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, 303. kabinetā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 3.stāvā 303.kabinetā, tālr. 64161825, kā arī internetā www.cesis.lv

Informācijas lapa par Nomas objektu
Nomas objekts Telpa Nr.1 nedzīvojamā ēkā
Adrese Raunas  iela 6A, Cēsis, Cēsu nov.
Ēkas kadastra apz. 4201 005 1406 001
Platība, m2 18.9
Nomas objekta izmantošana Veselības uzlabošana vai skaistumkopšanas pakalpojumi
Kultūras piemineklis
Iznomāšamas termiņš 5 (pieci) gadi
Nomas maksa (izsoles sākumcena), EUR /m2 mēnesī, bez PVN 3.27 (nosacītā nomas maksa)
Nepieciešamie kapitālieguldījumi Nav
- Tiesības nodot apakšnomā Nav
- Cita objektu raksturojoša informācija Telpu grupai nodrošināta atsevišķa ieeja no ielas
   
Pretendentu pieteikšanās laiks  No publikācijas brīža līdz 2017.gada 13. septembrim plkst. 12:00
Izsoles datums 2017. gada14.septembris
Izsoles laiks 14:00
Izsoles vieta  Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, 1.stāvs, zāle
Izsoles solis 0.05 EUR
Izsoles veids Mutiska izsole, pirmā izsole
Norises kārtība Saskaņā ar izsoles noteikumiem
Nomas objekta apskates vieta un laiks Pēc nepieciešamības, iepriekš saskaņojot laiku ar Induli Balodi, mob. tel.: 29547180
 

Paziņojums
par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” valdījumā esošā Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - garāžu telpas Nr. 4 Bērzaines ielā 16/18, Cēsis, Cēsu novadā ( būves kadastra apzīmējums 4201 006 0704 007), telpu nomas tiesību izsoles rezultātu

Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” (turpmāk – Sociālais dienests) paziņo Sociālā dienesta valdījumā esošā Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma garāžu telpu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, Cēsu novadā, (būves kadastra apzīmējums 4201 006 0704 007) telpu platība 23,8 m2, 2017. gada 4. septembrī notikušās nomas tiesību izsoles rezultātu:
- tiesības slēgt nomas līgumu ieguva Antoņina Strupause;
- nosolītā nomas maksa - 1,36 euro (viens euro 36 centi) par vienu kvadrātmetru mēnesī.

Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” Izsoles komisija
 

Paziņojums
par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” valdījumā esošo Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Garāžu telpu, Cēsis, Cēsu novadā, nomas tiesību izsoli

Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” (turpmāk – Sociālais dienests), pamatojoties uz Sociālā dienesta 25.08.2017 lēmumu Nr. 7-18/4 nodod lietošanā par maksu (nomā), nomnieku noskaidrojot mutiskā izsolē:
Nomas objektu – garāžu (būves kadastra apzīmējums Nr. 4201 006 0704 007) 18,3 m2, Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, Cēsu novadā (telpu plāns 1. pielikumā; informācija par nomas objektu 2. pielikumā).
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Cēsu novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests” Bērzaines ielā 16/18, Cēsis, Cēsu nov., pagrabstāva kabinetā vai Cēsu novada pašvaldības mājaslapā www.cesis.lv 
(3. pielikums).
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2017. gada 01. septembrim, plkst. 12.00, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests”, Bērzaines ielā 18, Cēsīs, pagrabstāva kabinetā. Izziņas pa tālr. 20202201.
Izsole notiek 2017. gada 4. septembrī, plkst. 10.00, Bērzaines ielā 18, Cēsīs,
2. stāva 1. kabinetā.


Telpu plāns (1.pielikums)
Informācija par nomas objektu (2.pielikums)
Izsoles noteikumi (3.pielikums)

 

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt