A  A  A
Lapas karte


Kādas aktivitātes šajā ziemā izbaudi visvairāk?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Projekti » Realizētie projekti

Projekta nosaukums Finansē-juma avots Izmaksas Projekta realiz. termiņš Kontaktpersona
Eiropas Struktūrfondi KOPĀ      
Dabas aizsardzības pasākumu ieviešana Gaujas piekrastē   Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija 5035 EUR 5924,00 EUR  30.06.2016 - 15.11.2016 Inta Ādamsone T.64161818 inta.adamsone@cesis.lv
50000&1 SEAPs  Inteligent Energy   1936 EUR 2014.gads  – 2015.gads  Inta Ādamsone T.64161818 inta.adamsone@cesis.lv
Cēsu Profesionālās vidusskolas kompleksa attīstība  ERAF 3 273 393,67
EUR
4141870,73 EUR 2012.-2015.
gads
Inta Ādamsone T.64161818 inta.adamsone@cesis.lv
Cēsu viduslaiku pils saglabāšana reģiona sociālekonomiskai attīstībai EEZ 249 607 EUR 276 695 EUR 31.12.2015 Ilona Asare
T.64127755, ilona.asare@cesis.lv
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Cēsu novadā ERAF 22 284,00 EUR 26216,47 EUR 2014.gads  – 2015.gads Inta Ādamsone T.64161818 inta.adamsone@cesis.lv
Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas rekonstrukcija ERAF 1 224 588,52
LVL
2001166,42
LVL
2010.gads - 2013.gads Inta Ādamsone T.64161818 inta.adamsone@cesis.lv
Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs”  izveide (koncertzāles sadaļa) ERAF 3 489 568,48
LVL
4156323,45
LVL
2009.gads  – 2013.gads Inta Ādamsone T.64161818 inta.adamsone@cesis.lv
Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs”  izveide (pārējais) ERAF 3 847 396,33
LVL
5090524,08
LVL
2009.gads  – 2013.gads Inta Ādamsone T.64161818 inta.adamsone@cesis.lv
Cēsu novada Attīstības programmas izstrāde ESF 24 933,00 LVL 20 423,69
LVL
2011.gads - 2012.gads Inta Ādamsone T.64161818 inta.adamsone@cesis.lv
Cēsu novada  Vaives pagasta Krīvu ciema ūdenssaimniecības attīstība ERAF 123 198,15 LVL 176825,58
LVL
2011.gads - 2013.gads Inta Ādamsone T.64161818 inta.adamsone[at]dome.cesis.lv
Cēsu novada  Vaives pagasta Rīdzenes ciema ūdenssaimniecības attīstība ERAF 197 365,75 LVL 283277,90
LVL
2011.gads - 2013.gads Inta Ādamsone T.64161818 inta.adamsone@cesis.lv
Algotie pagaidu sabiedriskie darbi ESF 44 714,54 44980,36 2009.gads - 2011.gads Gita Šneidere, T.27835575 gita.sneidere@cesis.lv
"Kaķukroga" ēkas apkārtnes labiekārtošana Vaives pagastā, Cēsu novadā ELFLA 8 725,15 LVL 11633,54 2012.gads - 2013.gads Valda Zaļaiskalna T. 29473756, valda.zalaiskalna@cesis.lv
Tualetes izbūve Slēpošanas un biatlona kompleksā "Priekuļi" ELFLA 10 500,00 LVL 14528,85
LVL
2012.gads - 2013.gads Inta Ādamsone T.64161818 inta.adamsone@cesis.lv
Cēsu pilsētas tranzītielas – Gaujas ielas rekonstrukcija ERAF 1 019 351,25 LVL 1359334,37
LVL
2012.gads - 2013.gads Sanita Breikša T.64161818 sanita.breiksa@cesis.lv
Cēsu Centrālās bibliotēkas ēkas renovācija un pieejamības nodrošināšana ERAF 1 998 742 LVL 2 051 067 LVL 2013. gads – 2014.gads Sanita Breikša tel. 64161818, 26687719
sanita.breiksa@cesis.lvPrintēt