A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Projekti » Aktuālie projekti » Videi draudzīgākā Cēsu iela

» Cēsu novada izglītības iestāžu modernizācija
» Eiropas Savienības fonda projekts Nr. 8.1.3.0/17/I/003 “Cēsu Profesionālās vidusskolas modernizācija”
» Videi draudzīgākā Cēsu iela
» Pasākumi Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei
» Rīgas ielas pārbūve
» Dabas infrastruktūras atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā, Cēsu un Pārgaujas novados
» Nr. 5.6.2.0/16/I/001 “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā I kārta”
» Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas ēkas atjaunošana par zema enerģijas patēriņa ēku, Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā
» Integrēta pieeja zālāju dzīvotspējai (LIFE Viva Grass!)
» "Eiropas teritoriālā sadarbība” programmas URBACT III projekts TechTown
» Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide
» Nr.5.6.2.0/17/I/004 “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā III kārta”
» Nr.5.5.1.0/17/I/004 “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos”
» Augmented Urbans
Videi draudzīgākā Cēsu iela
 
Programma: ”Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija

Projekta īstermiņa mērķis: informēt, izglītot un iesaistīt iedzīvotājus vides problēmu risināšanā savas dzīves vietas apkārtnē

Ilgtermiņa mēŗķis: Veicināt klimata pārmaiņu mazināšanos, iesaistot sabiedrību izglītojošās un līdzdarbojošās aktivitātēs.

Īstenojamās aktivitātes:
• Veikt apkaimju iedzīvotāju izglītojošas aktivitātes atkritumu apsaimniekošanas jomā, iesaistot atkritumu apsaimniekošanas organizāciju, kas tiks organizēta ielu apkaimju svētku laikā;
•  Informēt un izglītot apkaimju iedzīvotājus par energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem, apkaimju ielu svētku laikā, piesaistot kvalificētu energoauditoru;
• Veikt 3 ēku energoauditus, katrā apkaimē pa vienam (pilotprojekti ar iedzīvotāju iesaisti, uzrādot starprezultātus un diskutējot mērķgrupās);
• Iesaistīt iedzīvotājus gaisa kvalitātes un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā pilsētvidē, informējot un izglītojot par šiem jautājumiem apkaimju ielu svētku laikā;
• Iesaistīt iedzīvotājus gaisa kvalitātes un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā pilsētvidē, piedaloties vides ekoloģiskās kvalitātes projektu izstrādē, kas tiks organizēti katrā apkaimē ;
• Organizēt meistarklases ainavas izkopšanai un teritorijas labiekārtošanai Bērzaines un Festivāla ielu apkaimēs;
• Informēt un iesaistīt apkaimju iedzīvotājus par ainavas un vides labiekārtošanu.

Projekta rezultāti:
• Noorganizēti 3 pasākumi par trijām dažādam vides jomām dažādās pilsētas apkaimēs, kurās informēti, izglītoti un iesaistīti iedzīvotāji par atkritumu apsaimniekošanas, energoefektivitates un bioloģiskas daudzveidības uzlabošanas jautājumiem;
• Iesaistot iedzīvotājus, izstrādāti 3 ēku energoauditi;
• Informēti un iesaistīti iedzīvotāji, kā arī uzlabota pilsētvides ainava Bērzaines un Festivāla ielas apkaimēs;
• Triju ielu apkaimēs daudzdzīvokļu kvartālos izstrādāti ekoloģiskās kvalitātes uzlabošanas projekti;
• Pieredze izplatīta novada iedzīvotājiem un citu novadu pašvaldībām;
• Valmieras - Festivāla ielas savienojošajā graviņā un Bērzaines ielas skvērā plānota ainavas kopšana un labiekārtošana, iesaistot vietējos iedzīvotājus.

Projekta aktivitātes plānotas līdz 2018. gada aprīlim.

Kopējās projekta izmaksas 10 000 EUR, no tām 75% (7 500 EUR) līdzfinansē Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija, Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējums-25% 2500 EUR.


Printēt