A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Projekti » Aktuālie projekti » Nr. 5.6.2.0/18/I/015 “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta”

» Cēsu novada izglītības iestāžu modernizācija
» Eiropas Savienības fonda projekts Nr. 8.1.3.0/17/I/003 “Cēsu Profesionālās vidusskolas modernizācija”
» Pasākumi Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei
» Rīgas ielas pārbūve
» Dabas infrastruktūras atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā, Cēsu un Pārgaujas novados
» Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas ēkas atjaunošana par zema enerģijas patēriņa ēku, Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā
» Integrēta pieeja zālāju dzīvotspējai (LIFE Viva Grass!)
» "Eiropas teritoriālā sadarbība” programmas URBACT III projekts TechTown
» Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide
» Nr.5.6.2.0/17/I/004 “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā III kārta”
» Nr.5.5.1.0/17/I/004 “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos”
» Augmented Urbans
» Projekts (ar identifikācijas Nr. EKII-4/1) “Enerģētiski pašpietiekamas ēkas būvniecība Cēsīs nākotnes tehnoloģiju zinātnes centra vajadzībām”
» Gaujas upes telpiskās attīstības plāna izstrāde Cēsu novada teritorijā
» Nr. 5.6.2.0/18/I/015 “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta”
» Ilgtspējīgas zaļās infrastruktūras un atraktīvas atpūtas zonas attīstība dabā


Nr. 5.6.2.0/18/I/015 “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta”

Programma:
Eiropas Reģionālā attīstības fonda Specifiskais atbalsta mērķis 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”

Otrā atlases kārta “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”.
 
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir veikt rūpnieciskā rajona teritorijas revitalizāciju, iegādājoties nekustamo īpašumu Robežu ielā 4 un Robežu ielā 4a, paredzot šo teritoriju iznomāšanu uzņēmējdarbībai, teritorijai piegulošo ielu - Robežu ielas, Rūpniecības ielas, posmā no Robežu ielas līdz Palmu ielai un Ata Kronvalda ielas posmā no Valmieras ielas līdz Jāņa Poruka ielai pārbūvi Cēsu pilsētā, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību.
 
Projekta darbības:
Projekta “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta” gaitā tiks atjaunota Cēsu pilsētas degradētā teritorija 20,64 ha platībā, kurai ir liels potenciāls uzņēmējdarbības attīstībai. Lai veicinātu jau esošo komersantu uzņēmējdarbības attīstību un piesaistītu jaunus komersantus, paredzēts:
  • iegādāties divas zemes vienības ar apbūvi, kuras detālplānojuma izstrādes rezultātā ir parcelētas uzņēmējdarbībai piemērotās zemes vienībās,
  • veikt Robežu ielas un Rūpniecības ielas (posmā no Robežu ielas līdz Palmu ielai) ielu seguma pārbūvi, ūdens un kanalizācijas tīklu pārbūvi un posmu izbūvi,
  • veikt gājēju ietves izbūvi,
  • veikt ielas lietus ūdens kanalizācijas pārbūvi un apgaismojuma pārbūvi.
Projektā paredzēts veikt Ata Kronvalda ielas pārbūvi posmā no Valmieras ielas līdz Jāņa Poruka ielai, veicot inženierkomunikāciju pārbūvi: ūdensvadu un kanalizācijas tīklu posmu izbūvi un pārbūvi, gājēju ietvju un veloceliņa izbūvi, lietus kanalizācijas izbūvi un apgaismojuma pārbūvi, Baltās ielas izbūvi ar komunikācijām (ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, lietus ūdens kanalizācijas tīkli, apgaismojums, elektrotīkla izbūve) Eduarda Veidenbauma ielas posma pārbūvi, veicot ielas seguma, apgaismojuma, ūdens un kanalizācijas tīklu pārbūvi). 

Projekta ieviešanas rezultātā paredzēta uzņēmējdarbības paplašināšanās, nodrošinot 48 jaunas darba vietas, nodrošinot atbalstītajā teritorijā atrodošos komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos 4896066 EUR apjomā. Projektu paredzēts ieviest 29 mēnešu laikā. Kopējās projekta izmaksas ir paredzētas 4830327,29 EUR apjomā, no kurām 1837668,42 EUR ir ERAF finansējums. 


Printēt