A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Projekti » Aktuālie projekti » Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide

» Cēsu novada izglītības iestāžu modernizācija
» Eiropas Savienības fonda projekts Nr. 8.1.3.0/17/I/003 “Cēsu Profesionālās vidusskolas modernizācija”
» Pasākumi Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei
» Rīgas ielas pārbūve
» Dabas infrastruktūras atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā, Cēsu un Pārgaujas novados
» Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas ēkas atjaunošana par zema enerģijas patēriņa ēku, Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā
» Integrēta pieeja zālāju dzīvotspējai (LIFE Viva Grass!)
» "Eiropas teritoriālā sadarbība” programmas URBACT III projekts TechTown
» Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide
» Nr.5.6.2.0/17/I/004 “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā III kārta”
» Nr.5.5.1.0/17/I/004 “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos”
» Augmented Urbans
» Projekts (ar identifikācijas Nr. EKII-4/1) “Enerģētiski pašpietiekamas ēkas būvniecība Cēsīs nākotnes tehnoloģiju zinātnes centra vajadzībām”
» Gaujas upes telpiskās attīstības plāna izstrāde Cēsu novada teritorijā
» Nr. 5.6.2.0/18/I/015 “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta”


Eiropas Savienības fondu darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”


 
 
Cēsu novada pašvaldība piedalās projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”
 
 
Projekta īstenotājs  
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:
§  Latvijas pašvaldībām,
§  Izglītības iestādēm.
§  Nodarbinātības valsts aģentūru.
 
 
Projekta mērķis
 
Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.
 
 
Projekta īstenošanas laiks
 
2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris
 
Projekta finansējuma avots
 
Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums
Nodarbinātajiem pieejamie izglītošanās veidi  
§  profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve
 
Pašvaldības aktivitātes projektā  
§  mācību piedāvājuma un mācību vajadzību apkopošana pašvaldības teritorijā
§  nodarbināto iedzīvotāju informēšana par karjeras konsultanta pakalpojumiem
§  nodarbināto iedzīvotāju vecumā no 25 gadiem informēšana un iesaiste projektā
 
Projekta mērķa grupa strādājošie:
§  vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
§  ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību
 
priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem:
§  vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesijas:
o   pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki,
o   kvalificēti strādnieki un amatnieki,
o   iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri,
o   vienkāršajās profesijās strādājošie.
§  vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā "Atbalsts ilgākam darba mūžam",
§  bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.
 
Mācību izmaksas  
§  mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums,
§  nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.
 
Nodarbinātajiem pieejamais atbalsts projekta laikā  
§  pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās
§  karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē
§  asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti
§  atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu
o    
 
Kontaktinformācija pašvaldībā
 
§  Pieaugušo izglītības koordinators: Edīte Spožuma , cpic@cesis.lv, tālrunis 64124981, mob.t. 27844164
Sīkāka informācija  
Mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv un www.viaa.gov.lv
 
Projekta īstenošanas pamats  
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”
 Printēt