A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Projekti » Aktuālie projekti » Gaujas upes telpiskās attīstības plāna izstrāde Cēsu novada teritorijā

» Cēsu novada izglītības iestāžu modernizācija
» Eiropas Savienības fonda projekts Nr. 8.1.3.0/17/I/003 “Cēsu Profesionālās vidusskolas modernizācija”
» Pasākumi Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei
» Rīgas ielas pārbūve
» Dabas infrastruktūras atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā, Cēsu un Pārgaujas novados
» Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas ēkas atjaunošana par zema enerģijas patēriņa ēku, Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā
» Integrēta pieeja zālāju dzīvotspējai (LIFE Viva Grass!)
» "Eiropas teritoriālā sadarbība” programmas URBACT III projekts TechTown
» Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide
» Nr.5.6.2.0/17/I/004 “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā III kārta”
» Nr.5.5.1.0/17/I/004 “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos”
» Augmented Urbans
» Projekts (ar identifikācijas Nr. EKII-4/1) “Enerģētiski pašpietiekamas ēkas būvniecība Cēsīs nākotnes tehnoloģiju zinātnes centra vajadzībām”
» Gaujas upes telpiskās attīstības plāna izstrāde Cēsu novada teritorijā
» Nr. 5.6.2.0/18/I/015 “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta”
» Ilgtspējīgas zaļās infrastruktūras un atraktīvas atpūtas zonas attīstība dabā


Projektu vadlīnija „Ūdeņu aizsardzība”
 
aktivitāte – Publisko ūdeņu pārvaldība
apakšaktivitāte – 3.1. plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai
 
 
Gaujas upes telpiskās attīstības plāna izstrāde Cēsu novada teritorijā”
 
Projekta rezultātā plānots izstrādāt plānošanas dokumentu Gaujas upes un tās piekrastes izmantošanai rekreācijas un sabiedrībai pieejama upes posma nodrošināšanai Cēsu pilsētas robežās.
 
Realizējot plānošanas dokumentā risināto telpisko struktūru, izvirzītos pasākumus un projektus, pēc iespējas plašākai sabiedrības daļai plānots padarīt pieejamu Gaujas upes posmu Cēsu novada teritorijā, vienlaikus respektējot un saglabājot Gaujas krastā esošās dabas vērtības, kā arī veicinot sabiedrības izpratni par tām, veicināt Latvijai raksturīgu ainavu saglabāšanu.
 
Plānošanas dokumentā paredzēts risināt šādus jautājumus:
1. Veikt Gaujas piekrastes biotopu izpētes apkopojumu un sagatavot to apsaimniekošanas pasākumu aprakstu; 
2. Veikt ainavas novērtējumu un izdalīt vērtīgās un potenciāli vērtīgās ainavas, kā arī sagatavot ainavu veidošanas pasākumu aprakstu;
3. Veikt  ūdensteces pieejamības izvērtējumu (mērķauditorija: makšķernieki, dabas tūristi - kājāmgājēji, cilvēki ar funkcionālajiem traucējumiem, māmiņas ar bērnu ratiņiem, aktīvās atpūtas cienītāji (riteņbraucēji, skrējēji, nūjotāji) un sagatavot pasākumu aprakstu (grafisku un teksta informāciju) pieejamības uzlabošanai;
4. Veikt tūrisma infrastruktūras izvērtējumu un sagatavot potenciālo piedāvājumu tūrisma infrastruktūras paplašināšanai;
5. Veikt Gaujas piekrastē esošo nekustamo īpašnieku aptauju par sadarbības iespējām Gaujas upes krasta pieejamības attīstīšanā. 
 
Projekta aktivitāšu ieviešanā piedalās SIA “Ainavu projektēšanas darbnīca ALPS”, kas kopā ar Cēsu novada pašvaldību organizēs iedzīvotāju iesaistes pasākumus.

Projektu 100% apmērā līdzfinansē Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija.
Printēt