A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Projekti » Aktuālie projekti » Dabas infrastruktūras atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā, Cēsu un Pārgaujas novados

» Cēsu novada izglītības iestāžu modernizācija
» Eiropas Savienības fonda projekts Nr. 8.1.3.0/17/I/003 “Cēsu Profesionālās vidusskolas modernizācija”
» Pasākumi Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei
» Rīgas ielas pārbūve
» Dabas infrastruktūras atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā, Cēsu un Pārgaujas novados
» Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas ēkas atjaunošana par zema enerģijas patēriņa ēku, Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā
» Integrēta pieeja zālāju dzīvotspējai (LIFE Viva Grass!)
» "Eiropas teritoriālā sadarbība” programmas URBACT III projekts TechTown
» Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide
» Nr.5.6.2.0/17/I/004 “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā III kārta”
» Nr.5.5.1.0/17/I/004 “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos”
» Augmented Urbans
» Projekts (ar identifikācijas Nr. EKII-4/1) “Enerģētiski pašpietiekamas ēkas būvniecība Cēsīs nākotnes tehnoloģiju zinātnes centra vajadzībām”
» Gaujas upes telpiskās attīstības plāna izstrāde Cēsu novada teritorijā
» Nr. 5.6.2.0/18/I/015 “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta”
» Ilgtspējīgas zaļās infrastruktūras un atraktīvas atpūtas zonas attīstība dabā
Dabas infrastruktūras atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā, Cēsu un Pārgaujas novados

Programma : Eiropas reģionālais attīstības fonds
Specifiskais atbalsta mērķis 5.4.1.1. pasākumā “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās”. 
 Projekta partneris: Pārgaujas novada pašvaldība.
 
Projekta mērķis:
Mazināt antropogēnās slodzes, tai skaitā tūrisma, eitrofikācijas, erozijas un vides piesārņojuma iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām Gaujas nacionālā parka teritorijā Cīrulīšu dabas takās un ar to saistītajā teritorijā un Sarkano klinšu dabas takās, un ar to saistītajā teritorijā, izbūvējot atbilstošu antropogēno slodzi mazinošu infrastruktūru, tai skaitā izvietojot informatīvus objektus.

Plānotās darbības :
Projekta ietvaros tiks atjaunota Cīrulīšu dabas taku infrastruktūra un papildināta ar jauniem maršrutiem Zvanu klinšu apskatei un virs Spoguļklints, izvietoti informācijas stendi, atpūtas soliņi, apmeklētāju plūsmas skaitītājs. Cīrulīšu dabas takās tiks izveidots jauns veselības maršruts.
Tiks atjaunots stāvlaukums piekļuvei pie Rūcamavota, atjaunota gājēju taka gar Sarkanajām klintīm, izvietoti informācijas stendi, atpūtas soliņi, atkritumu urnas, apmeklētāju plūsmas skaitītājs.
Projekta ieviešanas laiks no 2017.gada 26.maija līdz 2018.gada 26.augustam .
Projekta kopējās attiecināmas izmaksas ir 423 000 eiro, Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 85 % apmērā, valsts budžeta dotācija 3,75% apmērā. 
Printēt