A  A  A
Lapas karte


Vai jau esi apmeklējis atjaunoto Cēsu pilsētas stadionu?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Pakalpojumi

» Apbedīšanas pakalpojumi
» Aprūpes iestāžu pakalpojumi
» Apsaimniekošana un komunālie pakalpojumi
» Arhīva pakalpojumi
» Atbalsts skolēniem un vecākiem
» Atkritumu apsaimniekošana
» Bāriņtiesas pakalpojumi
» Bibliotēku pakalpojumi
» Būvdarbu reģistrēšana un uzraudzība
» Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
» Dzīves vietas deklarēšana
» Dzīvnieku aizsardzība
» Informatīvie un lietvedības pakalpojumi
» Izglītības pakalpojumi
» Kultūra un tūrisms
» Mītiņu, gājienu, piketu saskaņošana
» Reklāmas pakalpojumi
» Sabiedriskā transporta pakalpojumi
» Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
» Satiksmes organizēšana, ceļu uzturēšana
» Telpiskā plānošana, zemes ierīcība, nekustamais īpašums
» Tirdzniecības organizēšana publiskās vietās
» Veselības pakalpojumi


Pakalpojuma nosaukums Pakalpojuma sniedzējs un kontaktinformācija Pakalpojuma apraksts
Jaunas kapavietas uzturēšanas tiesību vai apbedīšanas atļaujas esošā kapavietā piešķiršana pašvaldības kapsētās Cēsu pilsētas Kapu saimniecība; tel.nr. 64122659; 64161828
 
Vaives pagasta pārvalde; „Kaķukrogs”; Vaives pagasts, Cēsu novads; tel.nr. 64122100
 
Pēc kapavietas uzturētāja iesnieguma, uzrādot miršanas apliecību, pamatojoties uz izziņu apbedīšanas pakalpojumu noformēšanai, apbedīšanas pakalpojumu pasūtījumu un pakalpojumu apmaksu apliecinošu dokumentu, apbedīšanas atļaujas piešķiršana esošā kapavietā  pašvaldības kapsētā vai, ierādot jaunu kapavietu.    
Kapa bedres rakšana, aizbēršana un mirušā apbedīšana pašvaldības kapsētās Cēsu pilsētas Kapu saimniecība; tel.nr. 64122659; 64161828
 
Vaives pagasta pārvalde; „Kaķukrogs”; Vaives pagasts, Cēsu novads; tel.nr. 64122100
Pēc kapavietas uzturētāja vai komersanta, kas nodarbojas ar apbedīšanas pakalpojumu sniegšanu, pasūtījuma, pamatojoties uz izziņu apbedīšanas pakalpojumu noformēšanai, apbedīšanas pakalpojumu pasūtījumu un pakalpojumu apmaksu apliecinošu dokumentu, kapa bedres rakšana, aizbēršana un mirušā apbedīšana pašvaldības kapsētās.   
Kapavietas ierādīšana, uzmērīšana, nospraušana dabā kapa rakšanai Cēsu pilsētas Kapu saimniecība; tel.nr. 64122659; 64161828
 
Vaives pagasta pārvalde; „Kaķukrogs”; Vaives pagasts, Cēsu novads; tel.nr. 64122100
Pamatojoties uz apbedīšanas atļauju, kapavietas ierādīšana, uzmērīšana un nospraušana dabā. Printēt