A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Nekustamais īpašums » Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi » Atvieglojumi mazāk aizsargātu sociālo grupu atbalstam » Atvieglojumi personām ar I un II grupas invaliditāti un Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajiem

» Atvieglojumi nestrādājošiem, vientuļiem pensionāriem
» Atvieglojumi personām ar I un II grupas invaliditāti un Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajiem
» Atvieglojumi daudzbērnu ģimenēm
» Atvieglojumi maznodrošinātajiem
» Atvieglojumi politiski represētām personām


Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 90% apmērā par individuālu dzīvojamo māju vai dzīvokli ar zemi vai domājamo zemes daļu var saņemt nestrādājošas, vientuļas personas ar I un II grupas invaliditāti un vientuļas, nestrādājošas Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušas personas, ja viņiem piederošais nekustamais īpašums ir viņu vienīgā deklarētā dzīves vieta un ja tas netiek izmantots saimnieciskai darbībai vai iznomāts citām personām.

Vientuļas personas ir personas, kurām nav laulātā, pilngadīgu bērnu un citu apgādnieku un nav noslēgts uztura līgums (īpašums nav nodots citai personai apmaiņā pret uzturu). 

Lai saņemtu šos atvieglojumus, pašvaldībā jāiesniedz iesniegums un parakstīts apliecinājums, ka īpašumā nenotiek saimnieciskā darbība, un invalīda vai Černobiļas AES cietušās personas apliecības kopija.

Nestrādājošas personas ar I un II grupas invaliditāti un Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušas nestrādājošas personas var saņemt NĪN atlaidi 50% apmērā par individuālu dzīvojamo māju vai dzīvokli ar zemi vai domājamo zemes daļu, ja īpašums ir vienīgā deklarētā dzīvesvieta un netiek izmantots saimnieciskā darbībā un netiek iznomāts citām personām.

Lai saņemtu atvieglojums pašvaldībā jāiesniedz iesniegums un parakstīts apliecinājums, ka īpašumā nenotiek saimnieciskā darbība, un invalīda vai Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušās personas apliecības kopija.

Tāpat NĪN atvieglojumus 50% apmērā var saņemt nodokļu maksātāji, kuru mājsaimniecībā ir persona ar I un II grupas invaliditāti vai Černobiļas AES avārijas rezultātā cietusi persona un kuras ģimenes vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 255 euro uz vienu ģimenes locekli iesnieguma reģistrēšanas dienā.

Lai saņemtu atvieglojumus, pašvaldībā jāiesniedz iesniegums un parakstīts apliecinājums, ka īpašumā nenotiek saimnieciskā darbība, izziņa no Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras par saņemtās pensijas apmēru un citu ģimenes locekļu ienākumiem un invalīda vai Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušās personas apliecības kopija.Printēt