A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Nekustamais īpašums » Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi » Atvieglojumi mazāk aizsargātu sociālo grupu atbalstam » Atvieglojumi maznodrošinātajiem

» Atvieglojumi nestrādājošiem, vientuļiem pensionāriem
» Atvieglojumi personām ar I un II grupas invaliditāti un Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajiem
» Atvieglojumi daudzbērnu ģimenēm
» Atvieglojumi maznodrošinātajiem
» Atvieglojumi politiski represētām personām


Nodokļu maksātāji, kuriem pašvaldība ir piešķīrusi maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu, saņem NĪN atlaidi 25% apmērā par periodu, kurā pašvaldība noteikusi šo statusu.

Atlaidi piešķir dzīvojamajām mājām, telpu grupām nedzīvojamās ēkas, ja to funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, un ēku grupām, kuru funkcionālā izmantošana saistīta ar dzīvošanu, kā arī dzīvojamo māju palīgēkām, ja tās netiek izmantotas saimnieciskai darbībai.

Atvieglojumus piešķir automātiski pēc maznodrošinātā statusa iegūšanas.  

Printēt