A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Nekustamais īpašums » Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi » Atvieglojumi mazāk aizsargātu sociālo grupu atbalstam » Atvieglojumi daudzbērnu ģimenēm

» Atvieglojumi nestrādājošiem, vientuļiem pensionāriem
» Atvieglojumi personām ar I un II grupas invaliditāti un Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajiem
» Atvieglojumi daudzbērnu ģimenēm
» Atvieglojumi maznodrošinātajiem
» Atvieglojumi politiski represētām personām


Daudzbērnu ģimene var pretendēt uz nodokļa atvieglojumiem 50% apmērā, ja tai pieder dzīvojamā māja vai dzīvoklis, kur ģimene deklarējusi savu dzīvesvietu un arī faktiski dzīvo, un tajā nenotiek saimnieciska darbība, un īpašums netiek iznomāts citām personām.

Daudzbērnu ģimene ir ģimene, kurā ir vismaz trīs nepilngadīgi bērni, tostarp audžu bērni vai aizbildniecībā esoši bērni, tai skaitā bērni, kas turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu līdz 24 gadu vecumam.

Tāpat 50% NĪN atvieglojumus var iegūt nodokļa maksātājs, kurš īrē pašvaldības dzīvokli vai kuram pieder dzīvojamā māja vai dzīvoklis, un kura mājsaimniecībā ir daudzbērnu ģimene, kura deklarējusi savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo šajā īpašumā.

Lai saņemtu atvieglojumus pašvaldībā jāiesniedz iesniegums un parakstīts apliecinājums, ka īpašumā nenotiek saimnieciska darbība. Ja kāds no bērniem jau sasniedzis 18 gadu vecumu, bet turpina mācības vidusskolā, profesionālajā izglītības iestādē, augstskolā, speciālajā izglītības iestādē, tad jāiesniedz arī izziņa no izglītības iestādes, kurā apliecināts, ka bērns turpina mācības.

Audžu ģimenēm jāiesniedz Bāriņtiesas lēmuma kopija, aizbildņiem – aizbildniecības tiesības apliecinoša dokumenta kopija.

Printēt