A  A  A
Lapas karte






Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes








Pašvaldība » Nekustamais īpašums » Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi » Atvieglojumi, kas attiecas uz atsevišķām teritorijām Cēsu novadā » Atvieglojumi īpašumiem vecpilsētā un ar kultūras pieminekļu statusu

» Atvieglojumi par zemes gabaliem Rauņa upes liegumā, Dāvida avotu liegumā, Gaujas senielejas liegumā
» Atvieglojumi zemes gabaliem Cēsu dabas un kultūrvēsturiskā parka teritorijā
» Atvieglojumi zemes gabaliem upīšu gravu teritorijās Cēsu pilsētā
» Atvieglojumi īpašumiem vecpilsētā un ar kultūras pieminekļu statusu


Ja Tavs īpašums atrodas pilsētbūvniecības pieminekļa “Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā vai ja tas iekļauts Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā vai vietējas nozīmes kultūrvēsturisko objektu sarakstā, tad nodokļu atvieglojumus vari iegūt, ja iepriekšējā gadā esi ieguldījis īpašuma vai tam pieguļošās teritorijas infrastruktūrā, jaunbūvē, rekonstrukcijā, restaurācijā, renovācijā vai ēkas fasādes renovācijā.

Atvieglojumu apmērs būs atkarīgs no ieguldīto līdzekļu apjoma, bet tas nevar pārsniegt ieguldīto līdzekļu apmēru.

Ieguldījumu apjoms EUR Nodokļu atvieglojumu apmērs
1420 - 4260 25% uz gadu
4260 – 14 220 50% uz gadu
14 220 – 35 570 70% uz gadu
35 570 – 71 140 90% uz trīs gadiem


Lai iegūtu šos nodokļu atvieglojumus nepieciešams iesniegums, kurā norādīts konkrētā saistošo noteikumu nr. 27 2.7.punkta apakšpunkts no 1. līdz 6., atkarībā no ieguldījuma veida. Ja attiecīgajai būvei saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešama būvatļauja, iesniegumam jāpievieno akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā kopija. Nepieciešama arī veikto būvdarbu izpildtāme, kurā uzrādīts tikai apjoms, par kuru pretendē saņemt NĪN atvieglojumu. Tāmes pareizību jāapstiprina sertificētam būvspeciālistam. Būvēm, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav nepieciešama būvatļauja, jāiesniedz izpildīto būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akts un Cēsu novada pašvaldības būvinspektora rakstisks apliecinājums par būvdarbu pabeigšanu un apjoma atbilstību.

Ja esi ieguldījis infrastruktūras sakārtošanā (saistošo noteikumu  2.7.1.punkts), nepieciešams Komunālās nodaļas vadītāja vai tā vietnieka rakstisks apliecinājums par būvdarbu pabeigšanu. Vari pievienot arī citus nodokļu atvieglojuma saņemšanas pamatojumam, Tavuprāt, nepieciešamus dokumentus.





Materiālam ir informatīva nozīme
 


Printēt