A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2019. gads

2019.gada 25.jūlija protokols nr.10

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 216 Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas  direktoru
2 217 Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas  direktores apstiprināšanu
3 218 Par dalību Labklājības ministrijas īstenotā ESF līdzfinansētā projekta ''Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide'' (projekta Nr.9.2.2.2/16/I/001) darbības “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismu izstrāde un ieviešana” apakšdarbībā “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem finansēšanas mehānisma izmēģinājumprojekta īstenošana”
4 219 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Raunas iela 6-4, Cēsis, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
5 220 Par Cēsu novada domes 2019. gada 25.jūlija saistošo noteikumu Nr. 13 „Grozījumi Cēsu novada domes 2013. gada 18. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18 „ Cēsu novada pašvaldības nolikums’’’’ apstiprināšanu
6 221 Par finansējuma piešķiršanu bezmaksas basketbola nometnes bērniem rīkošanā
7 222 Grozījumi Cēsu novada domes 13.06. 2019. lēmumā Nr. 195 “Par finansējuma kārtību Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo valsts un privātpersonu dibināto izglītības iestāžu mācību procesa nodrošināšanai”
8 223 Par naudas balvu piešķiršanu Cēsu novada izglītības iestāžu 8. un 11. klases izglītojamajiem
9 224 Par maksas pakalpojumiem Cēsu 1.pamatskolā
10 225 Par grozījumiem Izglītības pasākumu 2019.gada  budžetā
11 226 Par Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu
12 227 Par izmaiņām  Cēsu novada pašvaldības finansēto pedagoģisko amata vienību sarakstā Rāmuļu pamatskolā
13 228 Par pusdienu un  launaga cenu Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs
14 229 Par vecāku maksas par ēdināšanas izdevumiem noteikšanu Cēsu Pilsētas vidusskolas pirmsskolas izglītības grupai
15 230 Par vecāku maksas noteikšanu par ēdināšanas izdevumiem  Cēsu 2.pamatskolā
16 231 Par ēdināšanas izmaksām Līvu pirmsskolas izglītības iestādē
17 232 Par ēdināšanas maksu Rāmuļu pamatskolā
18 233 Par nekustamā īpašuma Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads pirkšanu
19 234 Par grozījumiem Cēsu novada domes 28.02.2019. lēmumā Nr. 83 “Par Cēsu novada pašvaldības nekustama un kustama īpašuma nodošanu pārvaldījumā un bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs”’’
20 235 Grozījumi Cēsu novada domes 28.02.2019. lēmumā Nr. 79 ”Par projekta pieteikuma „Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta” ieviešanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu”
21 236 Par Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas bilancē esošā inventāra un pamatlīdzekļu nodošanu Priekuļu tehnikumam
22 237 Par aizņēmumu ERAFprojekta “Degradētās teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Cēsu novadā II kārta” realizācijai
23 238 Par 2018.gada Cēsu novada pašvaldības publiskā pārskata apstiprināšanu
24 239 Par speciālistam izīrējamu dzīvojamo telpu statusu noteikšanu pašvaldībai piederošajām dzīvojamām telpām
25 240 Par konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisijas un nolikuma apstiprināšanu


Printēt