A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2019. gads

2019.gada 2.maija protokols Nr.6

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 141 Par Cēsu novada domes 2019. gada 2. maija saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā”” apstiprināšanu
2 142 Par grozījumu Cēsu novada domes 29.03.2018. lēmumā Nr.82 “Par izglītības iestāžu vadītāju vērtēšanu”
3 143 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Lauku Ķekavas”, Vaives pag., Cēsu nov., un „Meža Ķekavas”, Vaives pag., Cēsu nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
4 144 Par Cēsu internātpamatskolas-attīstības centra 2018. gada pārskata apstiprināšanu
5 145 Par “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” pašvaldības aģentūras 2018. gada pārskata apstiprināšanu
6 146 Par Cēsu pilsētas pansionāta 2018. gada pārskata apstiprināšanu
7 147 Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” 2018. gada pārskata apstiprināšanu
8 148 Par Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas 2018. gada pārskata apstiprināšanu
9 149 Par iestādes Cēsu novada pašvaldība 2018. gada pārskata apstiprināšanu
10 150 Par Cēsu novada konsolidētā 2018. gada pārskata apstiprināšanu
11 151 Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu
12 152 Par Cēsu novada domes 2019.gada 2.maija saistošo noteikumu Nr.11  „Par Cēsu novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu” apstiprināšanu
13 153 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr. 2A Māras ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, pārdošanu 
14 154 Par Cēsu novada pašvaldības ēku nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.5 Pils ielā 10, Cēsīs, Cēsu novadā, pārdošanu 
15 155 Par nomas maksu apstiprināšanu Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolā
16 156 Par apkopēju un trenažieru zāles trenera štata vienībām Cēsu pilsētas Sporta skolā
17 157 Par grozījumiem Cēsu novada domes 17.01.2019. lēmumā Nr.6 “Par mērķdotāciju pamata un vispārējai vidējai izglītībai, profesionālajai izglītībai”
18 158 Par grozījumiem Cēsu novada domes 17.01.2019. lēmumā Nr.9 “Par mērķdotāciju speciālajām izglītības iestādēm”
19 159 Par piešķirtā finansējuma izmantošanu datoru iegādei Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolai
20 160 Par finansējuma piešķiršanu
21 161 Par komandējumiem
22 162 Par grozījumiem Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 163 ”Par Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisiju”
23 163 Par atbalstu projektam “Mērvienība - Cēsis"
24 164 Par grozījumiem Cēsu novada domes 2019.gada 28.februāra lēmumā Nr. 82 „Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Cēsu Olimpiskais centrs”
25 165 Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Cēsu novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām
26 166 Par nomas objekta iznomāšanu un izmantošanu Cēsu novada pašvaldībai piederošā īpašumā ar kadastra Nr.4201 006 2405, Vītolu ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā


Printēt