A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2019. gads

2019.gada 11.aprīļa protokols Nr.5

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 116 Par Cēsu novada Bāriņtiesas locekli
2 117 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ezera iela 6, Rīdzene, Vaives pag., Cēsu nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
3 118 Par nekustamā īpašuma Birzes iela 31, Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
4 119 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2A Māras ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu
5 120 Par nekustamā īpašuma Atpūtas iela 4, Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
6 121 Par Cēsu novada domes 2019. gada 11.aprīļa saistošo noteikumu Nr. 8 “Par Cēsu novada teritorijas kopšanu, būvju uzturēšanu un inženierbūvju aizsardzību” apstiprināšanu
7 122 Par Cēsu novada pašvaldības ēku nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.2 Cepļa ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, pārdošanu 
8 123 Par Cēsu novada pašvaldības ēku nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.2 Gaujas ielā 69, Cēsīs, Cēsu novadā, pārdošanu 
9 124 Par finansējuma piešķiršanu
10 125 Par grozījumiem Cēsu novada domes 27.12.2018. lēmumā Nr.444 „Par nedzīvojamo telpu Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā”
11 126 Par grozījumiem Cēsu novada domes 28.02.2019.lēmumā Nr. 87 „Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” deleģēto pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādī Cēsu novada pašvaldībai
12 127 Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” sniegto maksas pakalpojumu cenrāža citām pašvaldībām un komercsabiedrībām apstiprināšanu
13 128 Par dalību ar projekta pieteikumu „Vaives tautas nama modernizācija kopienu un pievilcīgas kultūrvides stiprināšanai” ELFLA LAP 2014.-2020. gadam “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” atklāta projektu iesniegumu konkursā apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"
14 129 Par dalību ELFLA LAP 2014.-2020. gadam pasākumā ”Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ar projektu „Cēsu novada pašvaldības grants ceļa A4 Akmenskrogs- Veismaņi -Vaives pagasta robeža pārbūve”
15 130 Par priekšfinansējumu 2019.gadā sadarbības pasākumu organizēšanai Cēsu Kosmosa Izziņas centra projekta īstenošanai Norvēģijā
16 131 Par papildus finansējuma piešķiršanu daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra Rīgas ielā 90, Cēsīs, Cēsu novadā, būvprojekta izstrādei un elektrotīkla pieslēguma ierīkošanai
17 132 Par priekšfinansējuma piešķiršanu projektam “Auglis un piens skolai”
18 133 „Telpu atjaunošana Līvu skolā” 
19 134 Par aizņēmumu projektam  „Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu modernizācija”
20 135 Par nolikuma ”Grozījumi Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas  nolikumā” apstiprināšanu
21 136 Par Cēsu novada domes 2019. gada 28. februāra saistošo noteikumu Nr. 4 ‘’Par interešu un pieaugušo izglītības programmu licencēšanu’’ precizēšanu
22 137 Par Cēsu novada domes 2019.gada 11.aprīļa saistošo noteikumu Nr. 9 “Par Cēsu novada domes 2009.gada 24.septembra saistošo noteikumu Nr.14 “Detālplānojuma zemes gabalam Krūmiņu ielā 7, Cēsīs, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”” atcelšanu daļā””
23 138 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pētera iela 27, Cēsis, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
24 139 Par grozījumiem Sporta pasākumu budžetā
25 140 Par Rīgas ielas daļas rekonstrukcijas (pārbūves) būvatļaujas apstrīdēšanas iesniegumu


Printēt