A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2019. gads

2019.gada 20.marta protokols Nr.4

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 88 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vaives iela 31A, Cēsis, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
2 89 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.5 Pils ielā 10, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu
3 90 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2 Cepļa ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu
4 91 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Nākotnes iela 4-13, Rīdzene, Vaives pag., Cēsu nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
5 92 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2 Gaujas ielā 69, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu
693 Par Cēsu pilsētas ielu un to posmu uzturēšanas klases apstiprināšanu
7 94 Par konkursa “Par finansējuma piešķiršanu vasaras skolām” nolikuma apstiprināšanu
895 Par pašvaldībai dividendēs izmaksājamo SIA „Vidzemes koncertzāle” peļņas daļu par pašvaldības kapitāla izmantošanu 2018.gadā
9 96 Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Vidzemes koncertzāle” Latvijas valsts simtgades pasākumu programmas nodrošināšanai 2019.gadā
10 97 Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar nodibinājumu “Cēsu pils ģildes fonds” Latvijas valsts simtgades pasākumu programmas nodrošināšanai 2019.gadā
11 98 Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar nodibinājumu “Ruckas mākslas fonds”
12 99 Par Cēsu novada pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta programmas “Dari Cēsīm” nolikuma apstiprināšanu
13 100 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Birznieki”, Vaives pagastā,
14 101 Par Cēsu novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību Vaives pagastā, Cēsu novadā
15 102 Par nekustamā īpašuma Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 005 1502, nodošanu pārvaldīšanā SIA „Vidzemes koncertzāle”
16 103 Par Cēsu novada domes 2019.gada 20.marta saistošo noteikumu  Nr.7 “Grozījumi Cēsu novada domes 21.06.2018. saistošajos noteikumos Nr. 21 „Cēsu novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi”” apstiprināšanu
17 104 Par maksas pakalpojumu cenrādi apstiprināšanu Cēsu novada kapsētās
18 105 Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu olimpiskais centrs” pamatkapitālā
19 106 Par  medmāsas amata   vienību Cēsu Bērnu un jauniešu centrā
20 107 Par  veļas pārziņa – šuvēja  amata vienībām Cēsu novada izglītības iestādēs.
21 108 Par aukles amata vienībām Līvu sākumskolā
22 109 Par  tehniskā strādnieka un stadiona pārvaldnieka amata vienībām  Cēsu pilsētas Sporta skolā
23 110 Par Cēsu novada pašvaldībai dividendēs izmaksājamo sabiedrības ar ierobežotu atbildību “CĒSU KLĪNIKA” peļņas daļu
24 111 Par finansējuma piešķiršanu projektam "Palasta ielas 11, Cēsīs ēkas AMI"
25 112 Par  komandējumu
26 113 Par iestāšanos biedrībā “Latvijas informācijas tehnoloģiju klasteris”
27 114 Par grozījumiem Cēsu novada domes 28.02.2019. lēmumā Nr. 83 “Par Cēsu novada pašvaldības nekustama un kustama  īpašuma nodošanu pārvaldījumā un bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs”’’
28 115 Par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā Eiropas Savienības fonda projekta “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā  II kārta” īstenošanu- nekustamo īpašumu Robežu iela 4 un Robežu iela 4A, Cēsis, Cēsu novads, atsavināšanu


Printēt