A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2019. gads

2019.gada 28.februāra protokols Nr.3

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 59 Par Cēsu novada pašvaldības Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu
2 60 Par Cēsu novada domes 2019.gada 28.februāra saistošo noteikumu Nr.4 „ Par interešu un pieaugušo izglītības programmu licencēšanu ” apstiprināšanu
3 61 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ziemeļu iela 16, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.4201 006 1607, nodošanu bezatlīdzības lietošanā un pārvaldīšanā SIA „Cēsu Jaunā pamatskola”
4 62 Par Cēsu novada pašvaldības ēku nekustamā īpašuma- dzīvokļa „Akmenskrogs” - 3, Krīvos, Vaives pagastā, Cēsu novadā, pārdošanu
5 63 Par Cēsu novada pašvaldības ēku nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr. 3, Raiņa ielā 41, Cēsīs, Cēsu novadā, pārdošanu
6 64 Par nekustamā īpašuma Ezera iela 6, Rīdzene, Vaives pag., Cēsu nov., nomas līguma Nr.211/2012/2-7 izbeigšanu pirms termiņa
7 65 Par atbalstu Cēsu Jaunās pamatskolas mācību priekšmeta mājturības un tehnoloģijas  nodrošināšanai Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolā
8 66 Par atbalstu projektam “eARTH without ART is just “eh” ”(“Zeme bez mākslas “nav nekas””)  
9 67 Par grozījumiem Izglītības pasākumu 2019.gada  budžetā
10 68 Par Cēsu novada domes 2019. gada 28.februāra saistošo noteikumu Nr. 5 ‘’Grozījumi   Cēsu novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei”’’ apstiprināšanu
11 69 Par Cēsu novada domes 2019.gada 28.februāra saistošo noteikumu Nr. 6 ‘’Grozījumi  Cēsu novada domes 2016.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.8 “Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei, kura darbojas Cēsu novada teritorijā”’’ apstiprināšanu
12 70 Par vidējo izmaksu apstiprināšanu Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs
13 71 Par virtuves telpu un virtuves iekārtu nomas maksas noteikšanu  Cēsu 1.pamatskolā, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā
14 72 Par grozījumiem Cēsu novada domes 21.04.2016. lēmumā Nr. 133 “Par telpu nomas un virtuves iekārtu nomas maksas apstiprināšanu Cēsu 2.pamatskolā”
15 73 Par grozījumiem Cēsu novada domes 02.06.2016. lēmumā Nr. 168 “Par maksas pakalpojumiem telpām un iekārtām Cēsu Pilsētas vidusskolā”
16 74 Par grozījumiem Cēsu novada domes 19.04.2018. lēmumā Nr. 118 “Par telpu nomas un vasaras nometnes  maksas apstiprināšanu Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolā”
17 75 Par virtuves telpu un virtuves iekārtu nomas maksas noteikšanu  Rāmuļu pamatskolā un Līvu sākumskolā
18 76 Par dalības maksas noteikšanu
19 77 Par grozījumiem “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” amatiermākslas kolektīvu darbības nolikumā
20 78 Par Cēsu novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam aktualizētās sadaļas “Investīciju plāns” apstiprināšanu
21 79 Par projekta pieteikuma  Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā III kārta” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
22 80 Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību “Cēsu Mantojums”
23 81 Par telpu nomas maksu biedrībai “Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris”
24 82 Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA „Cēsu Olimpiskais  centrs"
25 83 Par Cēsu novada pašvaldības nekustama un kustama  īpašuma nodošanu pārvaldījumā un bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS”
26 84 Par Cēsu novada Sporta padomes nolikuma apstiprināšanu
27 85 Par Cēsu novada Sporta padomes sastāva apstiprināšanu
28 86 Par Pašvaldības finansējumu juridiskām un fiziskām personām Cēsu novada sporta bāzu nomas apmaksai treniņprocesa un sporta pasākumu organizēšanai
29 87 Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” deleģēto pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrāža Cēsu novada pašvaldībai apstiprināšanu


Printēt