A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2019. gads

2019.gada 7.februāra protokols Nr.2

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
125 Par sadzīves atkritumu masas un tilpuma attiecības koeficienta noteikšanu
2 26 Par Cēsu novada domes 2019.gada 7.februāra saistošo noteikumu Nr.1 “Grozījumi Cēsu novada domes 06.12.2018. saistošajos noteikumos Nr. 27 „ Saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Cēsu pilsētā un Cēsu novadā esošajos ciemos”
3 27 Par “Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu plānu 2017.-2021.gadam” precizēšanu
4 28 Par nekustamā īpašuma - Magoņu iela 10, Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
5 29 Par nekustamā īpašuma -Lenču iela 40, Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
6 30 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa „Akmenskrogs” - 3, Krīvos, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu
7 31 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Atpūtas iela 4, Cēsīs, Cēsu nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
8 32 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Birznieki”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu
9 33 Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta  Birzes ielā 31, Cēsīs,  Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
10 34 Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Nodibinājumu “Koprades māja Skola6”
11 35 Par pilnvarojumu biedrībai “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”  
12 36 Par grozījumiem Cēsu novada domes 02.06.2016. lēmumā Nr.173 “Par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā Eiropas Savienības fonda projekta “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā  II kārta” īstenošanu, nekustamo īpašumu atsavināšanu un Atlīdzības noteikšanas komisijas izveidi”
13 37 Par Cēsu novada attīstības programmas 2020. – 2026.gadam izstrādes uzsākšanu
14 38 Par grozījumiem Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 168 ‘’Par Transporta kustības organizācijas komisiju’’
15 39 Par Cēsu novada domes 2019. gada 7.februāra saistošo noteikumu Nr. 2 „Grozījumi Cēsu novada domes 2013. gada 18. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18 „ Cēsu novada pašvaldības nolikums’’’’ apstiprināšanu
16 40 Par 2019. gada 7.februāra nolikuma  Nr. 3 „Grozījumi Cēsu novada domes 2012. gada 5. aprīļa nolikumā Nr. 5 ‘’Iestādes „Cēsu novada pašvaldība” nolikums” apstiprināšanu
17 41 Par grozījumiem Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 163 ”Par Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisiju”
18 42 Par Vidzemes koncertzāles "Cēsis" telpu uzturēšanas izmaksu kompensācijas maksas apstiprināšanu
19 43 Par SIA “Vidzemes koncertzāle” telpu un aprīkojuma nomas maksas un pakalpojumu maksas noteikumu apstiprināšanu
20 44 Par nolietojuma apmēra un apmaksas kārtības apstiprināšanu Raunas ielā 12-2, Cēsīs, Cēsu novadā
21 45 Par  maksas pakalpojumiem Cēsu pilsētas pansionātā
22 46 Par  Cēsu pilsētas pansionāta nolikuma apstiprināšanu
23 47 Par grozījumiem Cēsu novada domes 27.12.2018. lēmumā Nr.439 "Par pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu Nodibinājumam “Koprades māja Skola6” 2019.gadam"
24 48 Par tiesībām pieņemt kapitāla daļu turētāja lēmumus sabiedrībā ar ierobežotu atbildību ‘’CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS’’
25 49 Par Cēsu novada domes 2019. gada 7. februāra noteikumu Nr. 5 “Par sporta pasākumiem un sporta attīstībai paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu sadales kārtību Cēsu novadā” apstiprināšanu
26 50 Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” teritorijas, inventāra nomas un pakalpojumu maksas noteikumu apstiprināšanu
27 51 Par zemes gabala Kovārņu 22, Cēsis, Cēsu nov., iegūšanu pašvaldības īpašumā
28 52 Par grozījumiem Cēsu novada domes 24.08.2017.lēmumā Nr. 216 ‘’Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās’’
29 53 Par grozījumiem Cēsu novada domes  23.08.2018.lēmumā Nr. 264 “Par vecāku maksas par ēdināšanas izdevumiem noteikšanu Cēsu Pilsētas vidusskolas pirmsskolas izglītības grupai”
30 54 Par grozījumu Cēsu novada domes 28.12.2017. lēmumā Nr.375 “Par pirmsskolas izglītības skolotāju slodzēm”
31 55 Par papildus amata vienībām Cēsu pilsētas Sporta skolā
32 56 Par speciālistam izīrējamas dzīvojamas telpas statusa noteikšanu pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai Saules ielā 23-33, Cēsīs, Cēsu novadā
33 57 Par pilnvarojumu biedrībai “Latvijas zaļo ceļu asociācija”  
34 58 Par Cēsu novada domes 2019.gada 7.februāra saistošo noteikumu Nr. 3 “Par Cēsu novada pašvaldības 2019.gada budžetu” apstiprināšanu


Printēt