A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2017. gads

2017.gada 14.septembra protokols Nr.13

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 227 Par speciālistam izīrējamas dzīvojamas telpas statusa noteikšanu pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai Zirņu ielā 17-23, Cēsīs, Cēsu novadā Ziņo: I. Sietiņsone, pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktore
2 228 Par pašvaldības Komunālās nodaļas autogreidera DZ-143-1 nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
3 229 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Skudru iela 4,  Cēsis, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
4 230 Par dzīvokļa īpašuma – „Kaķukrogs”- 1,Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu Cēsu novada pašvaldībai
5 231 Grozījumi Cēsu novada domes 16.02.2017. lēmumā Nr.32 “Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas  pedagoģisko darbinieku amata vienībām”
6 232 Par  Cēsu novada domes 2017.gada 14.septembra saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi Cēsu novada domes 2012.gada 7.jūnija saistošajos noteikumos Nr.11  „Bērnu reģistrācija un  uzņemšana Cēsu novada  pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenotas pirmsskolas izglītības programmas”  apstiprināšanu”
7 233 Par projekta „100%joy“ (100 procenti prieka) realizēšanu
8 234 Par Cēsu novada domes 2017. gada 14.septembra saistošo noteikumu Nr.19 „Grozījumi Cēsu novada domes 2016. gada 22. septembra saistošajos noteikumos Nr. 18 „ Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā’’’’ apstiprināšanu
9 235 Par amata vienības izveidošanu Cēsu 1.pamatskolā
10 236 Par Cēsu novada domes 2017.gada 14.septembra saistošo noteikumu Nr.20 „Grozījumi Cēsu novada domes 2015.gada 8.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 17 „ Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem”” apstiprināšanu
11 237 Par LAT RUS projekta pieteikumu “Ilgtspējīgas  infrastruktūras attīstība un atraktīvas rekreācijas zonas dabā “ (Development  of sustainable  infrastructure and attractive recreation zones in the nature- Green Towers)
12 238 Par Cēsu novada domes 2017.gada 14.septembra saistošo noteikumu Nr.21 „Grozījumi Cēsu novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „ Par Cēsu novada pašvaldības 2017.gada budžetu”” apstiprināšanu
13 239 Par Cēsu novada domes 2017.gada 14.septemba saistošo noteikumu Nr.22 „Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi” apstiprināšanu
14 240 Par priekšfinansējuma piešķiršanu Pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” projektam “HANSA”
15 241 Par ziedojuma pieņemšanu pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
16 242 Par grozījumiem Cēsu novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr.216 “Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās”
17 243 Par Cēsu novada domes 16.02.2016. lēmuma Nr.39 “Par projekta pieteikuma „Cēsu novada vispārējās izglītības iestāžu modernizācija” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu”  atcelšanu
18 244 Par projekta pieteikuma „Cēsu novada vispārējās izglītības iestāžu modernizācija” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
19 245 Par Cēsu novada pašvaldības dienesta viesnīcas sniegto maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu viena pakalpojuma nodrošināšanai


Printēt