A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 812" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2017. gads

2017.gada 24.augusta protokols Nr.12

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 204 Par XX 16.07.2017. iesniegumu  par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” 16.06.2017. lēmuma Nr. 5-1/53 (Nr. 5-1/870/104) "Par personas neatbilstību sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai par valsts budžeta līdzekļiem" apstrīdēšanu
2 205 Par speciālistam izīrējamas dzīvojamas telpas statusa noteikšanu pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai Leona Paegles ielā 19B-19, Cēsīs, Cēsu novadā Ziņo: I. Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktore
3 206 Par deleģējumu Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas vadības grupā
4 207 Par Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāju
5 208 Grozījumi Cēsu novada domes 02.06.2016. lēmumā Nr. 173 “Par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā Eiropas Savienības fonda projekta “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta” īstenošanu, nekustamo īpašumu atsavināšanu un Atlīdzības noteikšanas komisijas izveidi
6 209 Grozījumi Cēsu novada domes 13.07.2017. lēmumā Nr. 167 “Par Kokaugu aizsardzības komisiju”
7 210 Par Cēsu novada domes 2017. gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.17 ,,Grozījums Cēsu novada domes 2010.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.9 ,,Par līdzfinansējumu  daudzdzīvokļu  dzīvojamo  māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai” apstiprināšanu
8 211 Par Cēsu novada bāriņtiesas ētikas kodeksa apstiprināšanu
9 212 Par atskurbināšanas un naktspatversmes pakalpojuma izveidi
10 213 Par Interreg Central Baltic projekta pieteikumu “Augmented Urbans”
11 214 Par dienesta viesnīcas izveidi Saules ielā 23 , Cēsīs , Cēsu  novadā
12 215 Par amata vienību izveidošanu Cēsu novada pašvaldībā
13 216 Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās
14 217 Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs
15 218 Par grozījumiem Izglītības pasākumu 2017.gada budžetā
16 219 Par grozījumiem 08.07.2014. Nomas līgumā Nr. 432/2014/2-7
17 220 Par izdevumu kompensāciju
18 221 Par transformatora ēkas nojaukšanu Lenču ielā 42B, Cēsīs, Cēsu novadā
19 222 Par Cēsu novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam aktualizētās sadaļas “Investīciju plāns” apstiprināšanu
20 223 Par komandējumu uz Zviedriju
21 224 Par noteikumu „Grozījumi Darba samaksas noteikumos” apstiprināšanu
22 225 Par Konkursa procedūras ar sarunām “Cēsu Viduslaiku Pils restaurācija un pils dārza apbūves jaunbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. CNP/2017/48 ERAF, turpmāku virzību
23 226 Par Cēsu novada pašvaldības Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisiju


Printēt