A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2017. gads

2017.gada 3.augusta protokols Nr.10

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 187 Par Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieku
2 188 Par deleģējumu darba grupas sastāvā
3 190 Par Cēsu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra nosaukuma maiņu
4 191 Par Cēsu novada domes 2017.gada 3.augusta saistošo noteikumu Nr.16 ,,Grozījums Cēsu novada domes 2016.gada 10.marta saistošajos noteikumos Nr.6 ,,Par Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”” apstiprināšanu
5 192 Par grozījumiem Cēsu novada domes 09.03.2017. lēmumā Nr. 53 “Par amata vienību izveidošanu Cēsu novada pašvaldībā”
6 193 Par grozījumiem Cēsu novada domes 18.08.2011. lēmumā Nr. 430 “Par izmaiņām Cēsu novada bāriņtiesas sastāvā”
7 194 Par papildus finansējuma piešķiršanu
8 195 Par 08.06.2007. Nomas līguma Nr. 2-7-21/2007 izbeigšanu pirms termiņa
9 196 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Raunas iela 6A, Cēsis, Cēsu novads, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Cēsu invalīdu biedrība”
10 197 Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību  “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
11 198 Par Cēsu Profesionālās vidusskolas sniegto maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu viena pakalpojuma nodrošināšanai
12 199 Par projekta pieteikuma  „Cēsu Profesionālās vidusskolas modernizācija” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
13 200 Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
14 201 Par komandējumu uz Vāciju


Printēt