A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2017. gads

2017.gada 13.jūlija protokols Nr.9

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 144 Par XX sūdzību par 2017.gada 22.maija izpildrīkojumu Nr.3 "Par Cēsu novada domes 2014.gada 26.jūnija lēmuma Nr.271 "Par būvniecības radīto seku novēršanu Vaives ielā 7B, Cēsīs, Cēsu novadā" (prot. Nr.8.; 1.p.) piespiedu izpildi"
2 145 Par Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija saistošo noteikumu Nr. 15 „Grozījumi Cēsu novada domes 2013. gada 18. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18 „ Cēsu novada pašvaldības nolikums’’’’ apstiprināšanu
3 146 Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos ievēlēšanu
4 147 Par Pašvaldības   aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” automašīnas Opel Sintra izsoles atzīšanu par nenotikušu
5 148 Par Līvu sākumskolas nolikuma  apstiprināšanu
6 149 Par Cēsu novada pašvaldības dibināto   izglītības iestāžu izglītojamo iesaistīšanu  Eiropas Savienības struktūrfondu projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ”
7 150 Par noteikumu „Cēsu  novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtība” apstiprināšanu
8 151 Par naudas balvu piešķiršanu Cēsu novada izglītības iestāžu 8. un 11. klases izglītojamajiem
9 152 Par  papildus likmēm pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē no 27.07.2017. līdz 17.08.2017
10 153 Par grozījumiem Cēsu novada domes 02.06.2016. lēmumā Nr.167 “Par maksas pakalpojumiem virtuves telpām un iekārtām Cēsu 1.pamatskolā”
11 154 Par grozījumiem Cēsu novada domes 21.07.2016. lēmumā Nr.205 “Par maksas pakalpojumiem virtuves telpām un iekārtām Pūces ielā 2a, Cēsīs, Cēsu nov.”
12 155 Par grozījumiem Cēsu novada domes 02.06.2016.  lēmumā Nr.168 “Par maksas pakalpojumiem telpām un virtuves iekārtām Cēsu Pilsētas vidusskolā”
13 156 Par aizņēmumu Cēsu pilsētas stadiona rekonstrukcijai
14 157 Par grozījumiem Autoceļa fonda budžetā
15 158 Par grozījumiem Cēsu novada domes 11.08.2016. lēmumā Nr. 215 “Par nekustamo īpašumu Vaļņu ielā 21, Cēsīs, Cēsu nov., un Vaļņu ielā 23, Cēsīs, Cēsu nov., piespiedu sakārtošanu” (prot. Nr. 11, 1.punkts)
16 159 Par ziedojuma pieņemšanu pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
17 160 Par uzkrājumu paredzamajām saistībām dzēšanu
18 161 Par noteikumu „Grozījumi Darba samaksas noteikumos” apstiprināšanu
19 162 Par koeficienta noteikšanu Cēsu novada domes priekšsēdētāja, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieku un Cēsu novada domes deputātu atlīdzības aprēķināšanai
20 163 Par Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisiju
21 164 Par Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisiju
22 165 Par Administratīvo komisiju
23 166 Par Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisiju
24 167 Par Kokaugu aizsardzības komisiju
25 168 Par Transporta kustības organizācijas komisiju
26 169 Par Attīstības un teritorijas plānošanas komisiju
27 170 Par Cēsu novada pašvaldības iestāžu vadītāju un izpilddirektora vērtēšanas komisijas izveidošanu
28 171 Par Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju
29 172 Par Dzīvokļu komisiju
30 173 Par Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju
31 174 Grozījumi Cēsu novada domes 14.03.2013. lēmumā Nr.108  „Par Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisiju”
32 175 Par Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas komisiju
33 176 Par komisiju brīvo vietu sadalei pirmsskolas izglītības iestādēs
34 177 Par Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 27 “Par personāla atlases komisiju”,Nr. 29 “Par Novērtēšanas komisiju Cēsu novada pašvaldības un tās amatpersonām pasniegto dāvanu uzskaitei un vērtības noteikšanai”, Nr. 30 “Par nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu pieņemšnas un norakstīšanas komisiju”, Nr. 43 “Par ēku un būvju apsekošanas komisiju”, Nr. 51 “Arhīva apstrādes ekspertu komisijas izveidošanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem
35 178 Par Cēsu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanos
36 179 Par Cēsu novada pašvaldības 2016. gada publisko pārskatu
37 180 Par metu konkursa  “Cēsu Kosmosa centra jaunbūve Cīrulīšu ielā 63, Cēsīs, Cēsu nov.” žūrijas komisiju
38 181 Par komandējumu uz Vāciju
39 182 Par papildus finansējumu Latvijas Jaunatnes Olimpiādes rīkošanai
40 183 Par papildus finansējumu politiski represēto piemiņas vietas izveidei
41 184 Par Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāju
42185 Par aizņēmumu projekta  „Līvu pamatskolas centrālapkures izbūve”  realizācijai
43 186 Par Cēsu novada pašvaldības pārstāvja izvirzīšanu Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē


Printēt