A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 812" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2017. gads

2017.gada 1.jūnija protokols Nr.7.

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 126 Par grozījumiem Cēsu Valsts ģimnāzijas Nolikumā
2 127 Par Cēsu Pilsētas vidusskolas Attīstības plāna 2016. – 2020. gadam  apstiprināšanu
3 128 Par zemes gabala „Brīvnieku ceļš”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, sadalīšanu
4 129 Par Cēsu pilsētas pansionāta automobiļa VW CARAVELLE izsoles rezultātu apstiprināšanu
5 130 Par pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” automašīnas Opel Sintra izsoles atzīšanu par nenotikušu un to atkārtotu nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
6 131 Par ziedojumu pieņemšanu Cēsu internātpamatskolas – rehabilitācijas centram
7 132 Par  papildus likmēm pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādē no 20.06.2017. līdz 26.07.2017.
8 133 Par Cēsu Pilsētas vidusskolas un Rāmuļu pamatskolas dalību Eiropas Savienības struktūrfondu projektā Nr. 8.3.2. 2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
9 134 Par grozījumiem Cēsu novada domes 27.03.2014. lēmumā Nr. 162 “Par nekustamā īpašuma Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 005 1502, nodošanu pārvaldīšanā SIA „Vidzemes koncertzāle””
10135 Par aizņēmumu projekta  „Dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0715 001 atjaunošana, daļu telpu piemērojot dienesta viesnīcas vajadzībām, Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā”  realizācijai
11 136 Par Cēsu novada domes 2017.gada 1.jūnija saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Cēsu novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „ Par Cēsu novada pašvaldības 2017.gada budžetu”” apstiprināšanu
12 137 Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrību
13 138 Par projekta pieteikuma  „Cēsu Profesionālās vidusskolas modernizācija” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
14 139 Par „Cēsu Pils darbības stratēģijas 2017-2025” apstiprināšanu


Printēt